fbpx

Blíže ke COIN (i k PREIN) v kontextu populačně centrického přístupu

Policejní stanice, Lógar, 2008

Policejní stanice v Lógaru, 2008; Foto F. Š.

Chtěl bych v tomto příspěvku reagovat na velmi zajímavou diskusi k článku Politici, armáda, NGOs, PRTs… Diskuse vygenerovala jedno pro mně zajímavé téma. Konkrétně, nemohu zcela souhlasit s názorem Pavla Zůny, že PRTs, by měly být podřízeny vojenskému velení (natož pak „civilní část“ operace obecně). Dokonce si myslím, že přeceňování potenciálu vojenských schopností v tomto ohledu bylo a je jedním z největších nedostatků našeho úsilí v Afghánistánu a v dalších podobných konfliktech.

Jak už jsem zmínil v jednom z předchozích příspěvků, „konvenční část“ operace v Afghánistánu byla paradoxně „v režii“ CIA a speciálních jednotek s podporou konvenčních sil a stabilizační část operace, tedy populačně-centrická, byla téměř výhradně záležitostí konvenčních sil s podporou speciálních jednotek a CIA.

Proč? Je to snad z toho důvodu, že ozbrojené síly mají v rámci národních státu jakýsi „monopol“ na zahraniční operace? Je to snad proto, že disponují nejvyšším rozpočtem, nejlepším logistickým zázemím a schopností „přežít“ v nepřátelském prostředí? Je to snad proto, že v těchto organizacích mají z podstaty věci stále největší vliv velitelé z jejich „konvenčních“ součástí a na základě svého vidění světa ovlivňují přístup k formulování a následnému řešení problému?

Nemyslím si, že tyto faktory by měly být důvodem k tomu, aby v případě populačně-centrického přístupu, o kterém v případě PREIN (prevention of insurgency) a COIN především jde, by měli vojáci „hrát první housle“. Co by vlastně mohlo kvalifikovat vojáky, aby „veleli“ civilním expertům v případě populačně-centrického přístupu, kdy je hlavním předmětem zájmu populace, především její ochrana, nastolení práva a spravedlnosti, správa věcí veřejných a budování základní infrastruktury?

Toto jsou činnosti, které jsou jen okrajové jak při přípravě, tak při nasazení vojáků. Ozbrojené síly a zejména jejich konvenční složky jsou totiž svou podstatou (což samozřejmě odpovídá minulým i současným bezpečnostním hrozbám) konstituovány k nepřátelsko-centrickým konfliktům, tedy k tzv. konvenčním typům bezpečnostních hrozeb.

Typickým příkladem zavádějícího myšlení v tomto kontextu je model, který ilustruje konflikty (včetně povstalectví) jako jakousi škálu intenzity od „low intensity conflict“ po „high intensity conflict“.

Intensity of the Conflict

Tento model chybně ilustruje typický konvenční konflikt jako „high intensity cnflict“ a „low intesity conflict“ jako typ konfliktu, který se konvenčnímu typu vzdalují. Ve skutečnosti se jiné typy konfliktů, ale často odlišují od konvenčních typů úplně v jiných rovinách než v intenzitě (intenzita je ve skutečnosti tedy pouze jejich projevem).

Hlavním předmětem zájmu je v případě této (nesprávné) perspektivy nepřítel a jeho schopnost bojovat a veškerá činnost včetně výběru, přípravy, struktury a procesů je organizována v souladu s touto premisou. Z tohoto úhlu pohledu je populace vnímána pouze jako součást určitého prostředí. Sehrává tedy podobnou roli jako například terén, nebo počasí. Přístup k obyvatelstvu je z této perspektivy zohledněn především z taktického hlediska, nebo v kontextu mezinárodních norem a humanitárních aspektů – dle úrovně vyspělosti dané společnosti.

Na rozdíl od nepřátelsko-centrických konfliktů jsou v případě populačně-centrických konfliktů vhodnější přístupy  jako „asymetric warfare“, „irregular warfare“, nebo „unconventional warfare“. Intezita konfliktu i zde hraje učitou roli pro posouzení poměru významu momentálního poměru role expedovaných vojáků a expedovaných civilistů (Gallulovo „hot or cold insurgency“).

V podstatě se, ale jedná o vnímání problému v úplně jiné rovině, kdy klíčovým objektem našeho zájmu není pouze elminace/pacifikace nepřítele, ale především dosažení žádoucího chování obyvatelstva, jenž je stejně tak klíčové pro aktivity nepřítele, který nutně potřebuje podporu populace k tomu, aby mohl být efektivní.

Existuje řada příkladů, kdy povstalectví zvítězilo právě díky přispění důležité proměnné reprezentované neadekvátním „vojenským přístupem a velením“ typu: „Je to v zahraničí a je to bezpečnostní hrozba, takže jde o záležitost především vojáků“. Snad nejtypičtějšími příklady jsou Vietnamský konflikt, nebo invaze Sovětského Svazu do Afghánistánu.

Naopak, snad nejtypičtějším příkladem z historie, kdy bylo povstalectví radikální změnou přístupu pacifikováno, byla protipovstalecká operace Britů v Malajsii na konci 40. a počátku 50. let minulého století, kdy po selhání „vojenského přístupu“ byl zvolen přístup řekněme „civilní“ i když s důležitou vojenskou podporou. Dobové komentáře důležitých účastníků této operace zdůrazňují právě roli civilního řízení, ale také například policejních schopností (special branch).

Typy konfliktů spojených s intervencí (tedy konvenční a nepřátelsko-centrickou fází operace) a následnou stabilizační (populačně-centrickou fází operace) byly v případě Kosova, Afghánistánu a Iráku spojeny s velmi rychlým svržením represivních režimů. Následně však vzniklo vakuum, kdy přestala fungovat základní infrastruktura státu.

Mezinárodní společenství bylo přitom schopné pouze v případě Kosova využít kromě vojenských schopností neméně důležité schopnosti civilní – vytvoření centrální i lokálních admistrativ a dohlížení na ně, zajištění soudců, státních zástupců, policistů atd. Vojenské schopnosti hrály v tomto případě pouze podpůrnou, i když velmi důležitou roli, stejně jako v případě Malajsie v padesátých letech.

Naopak v případech intervencí v Afghánistánu a v Iráku se nepodařilo zabezpečit fungování civilní administrativy, která by zaplnila vakuum a zajistila základní funkce státu bezprostředně po násilném odsunutí represivních režimů. Tato proměnná sehrála bezesporu důležitou roli při vzniku a růstu povstalectví. Vojáci například z podstaty věci nemohou efektivně pomáhat při budování natož při suplování chybějících kompetentních policejních kapacit.

Ti, kteří si myslí, že výcvik místních policistů a především mentoring mohou provádět úspěšně vyslaní vojáci se hluboce mýlí, protože dostatečně nepochopili rozdíly mezi vojenskými a policejními činnostmi. Transformace vojenských schopností tímto směrem je částečně možná, ale i tak má své limity, a navíc vždy znamená zároveň snížení schopností vojáků pro nasazení ve stále aktuálních a typicky konvenčních typech konfliktů.

Dalo by se určitě dál pokračovat ve výčtu argumentů proč vojáci nejsou, a z podstaty věci ani nemohou být, klíčovým prvkem našeho snažení v případě operací vyžadujících populačně-centrický přístup. Jde třeba i o to jaký je vlastně žádoucí osobnostní profil rekrutovaných vojáků, jak je koncipována jejich příprava, jak je nastaven systém jejich kariérního růstu. V ČR jsou běžné příklady vojáků ve vyšších důstojnických, nebo i generálských hodnostech – a to i po roce 2000 -, kteří nikdy během kariéry nebyli v reálné operaci, nikdy žádné neveleli, natož aby se účastnili, nebo veleli operacím s poulačně-centrickým přístupem.

Nelze jim to mít za zlé (v kontextu ČR), ale je zapotřebí si uvědomit, že se nesmějí přeceňovat kompetence vojáků v této oblasti, protože neměli a asi ani nikdy nebudou mít možnost, aby ve své kariéře postupovali na základě své úspěšnosti v populačně-centrických operacích a činnostech. Je tedy důležité se spíše zaměřit na identifikaci problému a na hledání řešení, které souvisí s reorganizací těchto schopností v moderních západních demokratických státech, které se nemůže odhrávat pouze v rámci vojenských organizací.

V této souvislosti se nabízí k zamyšlení a k diskusi jedna otázka: jaká by měla být koncepce expedičních schopností moderních západních demokratických států v kontextu nového bezpečnostního paradigmatu? V něm není možné působit efektivně pouze proti jinému „státnímu aktérovi“ (i když je nezbytné tyto schopnosti neustále zachovávat), takže nezbývá, než se reorganizovat, abychom mohli v zahraničí efektivněji působit i vůči „nestátním aktérům“. Tito „nestátní aktéři“ mohou působit v rámci „failed states“ a pak se bude jednat o určitý druh více či méně vítané asistence.Toto působení v zahraničí může ale samozřejmě znamenat, že bude opět  svržen represivní, nebo nekompetentní režim a pak nevyhnutelně dojde na populačně-centrickou fázi operace.

1 comment

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

 • Profilový obrázek
  Ivo
  13. 1. 2010, 19:32

  Děkuji autorovi za zajímavý článek. Ačkoliv narozdíl od jeho předchozího článku (kde souhlasím prakticky se vším), STRUČNÝ EXKURS DO PODSTATY NEKONVENČNÍHO VÁLČENÍ, nemohu s některými názory souhlasit, musím uznat, že je dobře napsán. Každopádně každému čtenáři doporučuji nejprve přečíst předchozí článek z 19.7.2009 (já jsem se k němu dostal až dnes).

  1. Nejsem si jist, zda poznámka „k přeceňování vojenských schopností“ směřuje k úsilí AČR v oblasti nebo je mířena šíře. Pokud směřuje k AČR, tak poznámku nechápu – ambice AČR jsou v tomto ohledu skutečně velmi nízké. Pokud to mám demonstrovat na jednotce, která dělala za 3. kontingentu zdaleka nejvíce „činnosti, která nebyla přímo spojená s prací civilní části“, tak dojdu k závěru, že zhruba 75% akcí Průzkumného odřadu zahrnovalo FYZICKOU účast příslušníků civilní části na patrole. U jednotek MOT tento údaj bezpečně přesahoval 90%. O nějaké dlouhodobé soustavné činnosti vojenské části bez účasti civilní nemůže být tedy ani řeči.

  2. Ne zcela bych souhlasil s tvrzením, že „V Malajsii na konci 40. a počátku 50. let minulého století, kdy po selhání „vojenského přístupu“ byl zvolen přístup řekněme „civilní“ i když s důležitou vojenskou podporou“.

  Struktura velení operace se za celou dobu výrazně nezměnila. Nejvyšší velení bylo mezi lety 1948-1952 v rukou ministra pro kolonie, to samé platilo pro období 1952-1957. V prvním období se jednalo o Labouristy, v druhém o Konzervativce. V prvním období velel operaci především gen. Boucher spolu s plk. Greyem. V druhém gen. Gerald Templer. K žádnému posunu tedy na této úrovni nedošlo. Gen. Templer se (společně gen. Briggsem) zasloužil o vytvoření systému „výborů“, které zjednodušeně sestávaly ze zástupců armády, letectva, policie a místní samosprávy s právem veta nejvyššího armádního představitele. To je dle mého názoru maximálně „smíšené řízení“, nikoliv civilní.

  Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi neúspěšnou a úspěšnou částí kampaně? Především osoba gen. Templera, který změnil celkovou strategii z přímé na nepřímou. Místo likvidace povstalců se soustředil na jejich oddělení od populace.

  Suma sumárum, nejhmatatelnějším rozdílem je osoba gen. (později maršála) Templera. Ten měl ve svém portfoliu kromě konvenčních umístění jako velení pěší a obrněné divizi rovněž vysokou pozici ve vojenské správě Západního Německa, post ve vedení zpravodajské služby a politicky intenzivní službu jako zástupce NGŠ (v české nomenklatuře). A právě tyto zkušenosti ho odlišovaly od jeho předchůdců, kteří podobnou minulost neměli. Zde se nabízí oslí můstek ke gen. McCrystalovi, který ma za sebou rovněž velmi nekonvenční minulost (i když logicky ne tolik sjatou s politikou, což je dané odlišnou tradicí US Army).

  2. Určitě souhlasím s tvrzením, že vojáci nemohou být klíčovým prvkem v populačně-centrických operacích. Už ve zmíněné Malajsii byl poměr policie (v první moment konfliktu, postupně se ještě zvyšoval o milici) a armády přinejmenším 2:1 (deset nedoplněných praporů oproti 9000 policistů). I podle Galuly by měl být poměr civilních vs. vojenských aktivit 80/20. To ale neznamená, že těch 20% nebude prováděno (situace českého PRT) anebo z nich uděláme 80% (situace US Army).

  3. Je sice pravda, že v AČR je jistě dost generálů, kteří nikdy neabsolvovali zahraniční nasazení. Proč ale hledat jen to špatné? Od nového roku se situace přeci výrazně změnila. Šéfem všech zahraničních operací AČR se stal generál, který má za sebou opakované velení v Bosně, Kosovu, Afghánistánu v hodnostech kapitána až plukovníka. Co víc si můžeme přát, nemám pravdu?

  Svůj komentář si dovolím zakončit poněkud nezvykle – citací autora tohoto článku z jeho předchozí práce:

  „Klíčovým prvkem úspěšnosti a zároveň měřítkem úspěšnosti celého procesu bude tedy jednání běžného Afghánce a jeho pocitu ohledně vlastní bezpečnosti, především v noci. Pokud jej za tmy probudí bouchání na dveře, nebo šramot na zahradě a on bude přesvědčen, že je to Taliban, nic moc se nezmění. Pokud však bude mít důvod si myslet (díky změně spojeneckého přístupu), že bouchání či šramot spíše způsobuje smíšená rutinní (24/7) patrola afghánské policie a mezinárodních sil, která je neustále „po-ruce“ v případě potřeby, pak je šance na postupné zlepšení situace.“

  Ruku na srdce, provádí takovou činnost v provincii Logar někdo?

  REPLY

Nejnovější komentáře