fbpx

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun I.

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm… Gun I.

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (také autor kresby)

„Jeden generál vyhrál bitvu a tisíc vojáků složilo navěky kosti.“
K.Kraus (1916)

Mnoho anglicko-českých slovníků uvádí pod hesly gun, weapon nebo arm český jednoslovný ekvivalent zbraň. Obsáhlejší nebo specializované slovníky uvedou, že například u gun se může jednat o pušku, pistoli nebo dělo a příležitostně uvedou i významy některých složenin nebo frazémů. Jaký je však původ těchto slov, v jakých oblastech se používají, jaké jsou jejich další významy a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Z uvedených výrazů se gun v současné angličtině vyskytuje v množství složenin, termínů, frazeologických, idiomatických výrazů a rčení, a proto se budeme tomuto výrazu věnovat jako prvnímu, a to poněkud detailněji.

Původ slova pochází ze staré norštiny z ženského jména Gunnhildr. Podle norských legend byly ženy vynikající válečnice a snad právě proto obě části složeniny gunnr a hildr přímo řinčí zbraněmi – znamenají válku, bitvu. Stará angličtina převzala jméno jako Gunilda a již před rokem 1300 se jeho zkrácená podoba gunne/gunna začala používat jako označení pro vrhací/metací stroje – balisty. Toto označení gun pro balisty se ve čtrnáctém a patnáctém století rozšiřuje na kanony a první ruční zbraně. Geoffrey Chaucer píše v roce 1384 verše, ve kterých je výraz gonne už v novém významu zmiňován As swifte as pelet out of gonne, When fire is in the poudre ronne.”

S vývojem v oblasti vojenství a rozšiřováním nových palných zbraní získává gun postupně další významy a vznikají nová slova a terminologická sousloví, které gun obsahují. Jedná se například o gunpowder weapon, gunstone, gunner, field gun, organ gun, gunloop, gun platform, gunwhale, shipboard guns, gundeck, gunport, gunsmith, gunshot, gun-carriage, minute-guns a mnoho dalších.

Jedna z prvních složenin je gunpowder. Anglický filosof a vědec Roger Bacon ve svém díle Opus Majus (1267) popsal počátkem třináctého století výrobu střelného prachu (nejstarší popis přípravy střelného prachu je v čínském válečném kompendiu Wujing Zongyao z roku 1044) a krátce poté se objevuje jeho pojmenování jako gonpouder, gonepowder, gonpoudre, gunepudir atd. Koncem 16. století se pravopis ustálil na dnešní podobu gunpowder. Metonymicky se tento termín dostal i do pojmenování neúspěšného pokusu anglických katolických šlechticů vyhodit dne 5. listopadu 1605 do povětří Westminsterský palác a usmrtit protestantského krále Jakuba I. s cílem vyvolat povstání. Spiknutí střelného prachu (Gunpowder Plot) se však nezdařilo a spiklenci byli popraveni. O této události, jejíž odhalení se v Anglii každoročně oslavuje, byl natočen film se stejnojmenným názvem.

Pojmenování střelného prachu se metaforicky přeneslo na označení druhu zeleného čaje Gunpowder tea. Speciálně usušené zelené lístky totiž tvarem připomínaly střelný prach. V britské armádě se tento název začal používat kolem roku 1800 a později se rozšířil i mimo armádu. Lidová etymologie jako jedno z vysvětlení tohoto názvu uvádí, že si britský armádní zásobovací důstojník v Číně „spletl“ druh sušeného čaje se střelným prachem a objednal ho pro armádu ve velkém množství.

U dělostřelectva byl zaveden povel stick to one´s guns (britský výraz stand to one´s guns) – neopouštět za žádnou cenu bojové stanoviště s děly. Důvod pro zavedení takového povelu byl prozaický. Jakmile jednou v boji opustíme palebná postavení a naše těžké zbraně získá nepřítel, jsme ztraceni. Dnes se výraz používá v hovorové angličtině ve významu držet se svého přesvědčení, bránit si svoje názory, stanoviska, trvat si na svém, neustoupit ani o krok, bránit se zuby nehty. Obdobný idiomatický vyraz je hold one´s ground.

Ve spojení s dělostřelectvem je známý také výraz spike one´s gun, znamenající poškození kanonu nepřítele zaražením hřebu (spike) do zátravky (otvor, kterým se zapalovala náplň děla). Buď se kanon podařilo takto zneschopnit přímo v táboře nepřítele, nebo se ukořistěný kanon poškodil proto, aby se v případě ústupu nedostal zpětně nepříteli do rukou ve funkčním stavu. Užívané rčení se používá i dnes ve významu zmařit někomu plány, vzít vítr z plachet.  

Rovněž vyzbrojování korábů a válečných lodí palnými zbraněmi se promítlo do nové slovní zásoby.  Provinilci se na lodích trestali přivázáním k lodnímu dělu, přes tzv. gunner´s daughter (označení pro závěr lodního kanonu) a bičováním. Tyto tresty, kterým se říkalo kiss the gunner´s daughter, se odehrávaly vždy v pondělí po snídani, a protože důstojníci na sobě měli modré uniformy, říkalo se takovýmto pondělkům blue Mondays. Podle jiných zdrojů se pondělí označovalo jako modré, protože potrestaní námořníci byli bičování do modra. O tomto trestu se zmiňuje například skotský spisovatel Sir. Walter Scott v tzv. „waverlyovském románuRedgauntlet.

Výraz son of a gun byl původně zápis v lodní knize a označoval novorozence mužského pohlaví, který se narodil na lodi, obvykle v podpalubí mezi lodními děly. Toto pojmenování nebylo zpočátku lichotivé, často se jednalo o nejasné otcovství, ale později se tímto označením začali někteří takto narození jedinci chlubit a fráze začala získávat pozitivní konotaci. Nejednalo se ale o novorozence ženského pohlaví, ty musely s matkou opustit loď v nejbližším přístavu. Při překladu tohoto výrazu do češtiny musíme věnovat pozornost kontextu, protože může být buď pozitivní jako například pochvalné zvolání, nebo je použit jako eufemismus (všivák) místo vulgárního son of a bitch (zkurvysyn).

Další rozvoj námořnictví vyvolal potřebu pojmenovat menší, vyzbrojenou a rychlou loď, a tak vznikl název gunboat (dnes dělový člun). Obdobným lodím se v americké občanské válce říkalo monitor

a větší vyzbrojené „opancéřované“ lodě se pojmenovávaly ironclad. Název gunboat však v jazyce zůstal trvale a našel uplatnění i v politice. V devatenáctém století se začal v britském královském námořnictvu používat termín gunboat diplomacy (diplomacie dělových člunů) v obdobném významu jako pozdější „diplomatický“ termín big stick policy (politika velkého klacku) ve dvacátém století, který do angličtiny zavedl prezident Theodor Roosevelt. Případ Dona Pacifica  je jedním z prvních dokladů použití gunboat diplomacy v praxi a dalším je například druhá marocká krize (agadirská krize). Analogicky s gunboat diplomacy byl v průběhu arabsko-izraelské války v roce 1973 zaveden termín shuttle diplomacy. Vraťme se však do poloviny devatenáctého století. V té době gunboat plně nevystihoval název pro velké, dobře vyzbrojené a opancéřované lodě, a proto se zavedl termín gunship, který se později sémanticky přenesl na pojmenování určitých typů letadel a vrtulníků.

Rozmach letectví a zavádění letadel do armád na počátku dvacátého století vyvolal potřebu nových pojmenování a námořní terminologie byla vhodnou inspirací (pilot, test pilot, airport, cockpit, airliner/aeroliner). Pro letadla se zpočátku používal všeobecný termín airship, případně zkráceně ship. Jak jsme již zmínili, v sedmdesátých letech dvacátého století dochází k přenášení dalšího námořního termínu – gunship – do amerického letectva. Například pod názvem Project Gunship I zahájilo v roce 1964 letectvo Spojených států amerických vývoj letounu palebné podpory AC-47 a krátce poté se objevuje název gunship i pro pojmenování vyzbrojených vrtulníků.  Ayto uvádí, že první oficiální zmínka o gunship v tisku jako o vyzbrojeném vrtulníku se objevila v roce 1968. Název gunship jak pro letadla, tak pro vrtulníky se rozšířil během války ve Vietnamu. Variantám vrtulníků UH-1, AH-1 se nejčastěji říkalo Huey (podle dřívějšího označení HU-1), ale také slick (přepravoval jenom vojáky a byl vyzbrojen pouze dveřními kulomety M-60), gun, gunbird nebo hog (vyzbrojen těžšími kanony, součást divize pěchotního vojska), frog (UH-1C), ale také ARA (Aerial Rocket Artillery, součást dělostřelecké divize) atd. Tato pojmenování se někdy pro různé typy vrtulníků překrývala a kombinovala jako například Huey Hog (UH-1C).

Z dalších idiomatických a frazeologických výrazů, jejichž význam byl motivován slovem gun, zmiňme alespoň nejfrekventovanější. Jump/beat the gun je termín, který, a to nejenom ve sportovní terminologii, znamená předčasný start nebo něco předčasně zahájit, ukvapit se. Výraz give the gun znamená šlápnout na plyn, rozjet to, rychle vyjet. Go great guns se používá ve významu udělat díru do světa, podařit se, postupovat rychle a úspěšně. Tento idiomatický výraz má původ v britském námořním slangu, kde výraz blowing great guns znamenal velkou bouři nebo vichřici.

Z osoby, která je under the gun (pod nátlakem), se může stát hired gun (nájemný vrah) nebo gunman (gangster, střelec), vezme si sten-gun nebo bren-gun a začne gun for someone („lovit“ nějakou osobu). Posléze někoho gun down (zavraždí/zastřelí nebo vážně zraní) a pokud se nenajde smoking gun (důkaz), není obviněn a může se třeba zapojit do gunrunning (pašování zbraní a munice) a znovu pokračovat ve svých zločinech. My však budeme znovu pokračovat ve výkladu o slovu gun někdy příště.

Ďalší články


Nejnovější komentáře