fbpx

Poslední sloupek Ladislava Chaloupského: Latina a řečtina ve výuce angličtiny I

Poslední sloupek Ladislava Chaloupského: Latina a řečtina ve výuce angličtiny I

The person who knows “how” will always have a job.
The person who knows “why” will always be his boss.
Ralph Waldo Emerson

S lítostí musíme čtenářům oznámit, že válečný veterán plukovník v. v. Ladislav Chaloupský (1955-2021) dnes zemřel. Bohužel už nenapíše pokračování tohoto dílu Jazykového koutku, což plánoval, ale ani žádný další skvělý text týkající se jazyků, zejména jeho milované angličtiny.

Ladislav se narodil v Pardubicích v rodině pilota. V dětství se však rodina přestěhovala do Přerova, kam byl jeho otec převelen. Už od dětství ho zajímaly cizí jazyky, hlavně angličtina. Ta se však na střední zemědělské škole nevyučovala, a tak se ji naučil sám. Časem k tomu přidal i arabštinu.

Vojenskou kariéru začal u stavebního vojska, silničářů, ale náhoda tomu chtěla a stal se učitelem angličtiny, tlumočníkem a překladatelem v Komorním Hrádku. Jako voják se několikrát služebně podíval do arabského světa. Začínal v Libyi a poslední misi absolvoval v Iráku, kde působil v blízkosti generála Davida Petrauese.Po návratu do Česka jako by o něj však nikdo nestál. Ústav jazykové přípravy Armády ČR, v jehož čele stál a který úspěšně vedl, jak lze doložit srovnáním výkonových ukazatelů před vznikem ústavu, byl po 10 letech velmi úspěšné existence rozpuštěn. Stát tak přišel o člověka, který nedělal práci povrchně jen proto, že musí, ale s obrovským rozmyslem a přehledem. To jej občas dostávalo do konfliktů, které však právě díky své erudici a profesionalitě vždy ustál a jazykovou přípravu nejenom českých vojáků, ale i příslušníků zpravodajských služeb, posunul dál, než v jiných státech a armádách. Tohle si lze uvědomit i z jeho jazykového sloupku, který měl OWOP tu čest zveřejňovat.

Škoda, že toho nebylo více a už Bohužel nebude. Láďo, děkujeme!

Slovní zásoba anglického jazyka obsahuje více než 60 procent latinských a řeckých kořenů. Pokud bychom se omezili pouze na odbornou terminologii, dostaneme se až k 90 procentům. Jejich základní znalost společně se znalostí frekventovaných předpon a přípon do značné míry zvyšuje porozumění rozsáhlé anglické slovní zásoby, a proto v anglofonních zemích existují jazykové učebnice, které se této problematice věnují.

S lexikem, které tyto latinské či řecké prvky obsahují, se pravidelně setkáváme v kultivovaném projevu, který se užívá v kvalitních časopisech a novinách, jako například Washington Times, The American Spectacor, The Times, The Economist, The Wall Street Journal, The Atlantic, National Geographic, New Scientists a tak dále. Rovněž bývá zařazováno v anglických jazykových testech způsobilosti, jako jsou například SAT, GRE, CAT, TOEFL, TOEIC, IELTS, CAE a CPE, ve kterých se měří komunikační úroveň nejenom u rodilých, ale i nerodilých mluvčích.

V rámci morfologie anglického jazyka se u nás z lingvistického hlediska této oblasti věnoval Bohumil Trnka, jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku. Avšak detailnější rozpracování latinských a řeckých kořenů, prefixů a sufixů pro výuku praktické angličtiny v českých učebnicích chybí. Určitou výjimku tvoří anglické učebnice pro lékaře, protože se odborná terminologie v této oblasti vyvinula převážně z latiny a řečtiny Z tohoto důvodu začneme krátkou exkurzí do lékařské terminologie.

V příkladech, které si z této oblasti pro názornost uvedeme, využijeme latinské a řecké kořeny HEPAR (játra), NEPHROS (ledviny), GASTER (žaludek), CARDO (srdce) a CYST (měchýř, dutina; často ve spojení s močovým měchýřem)v kombinaci se sufixy –itis (zánět), –tomy, (incize, přetětí, chirurgické otevření, řez), –ectomy (chirurgické vyjmutí nebo odstranění), –scopy (vyšetřit, prohlédnout, pozorovat) a -ology (zkoumat, věda), viz tabulka 1.

Kombinací uvedených jazykových prvků se vytvářejí termíny, jejichž význam jsme při znalosti těchto kořenů a sufixů schopni snadno odhadnout. Pokud k uvedeným kořenům přidáme sufix –itis, o kterém víme, že označuje zánět, vytvoříme termíny hepatitis, nephritis, gastritis, carditis a cystitis. Díky znalosti kořenů slov a této přípony snadno určíme, že se jedná o zánět jater, zánět ledvin, zánět žaludku, zánět srdce (perikardu, myokardu, endokardu) a zánět močového měchýře.

Obdobně nám sufix –tomy, který znamená incize, přetětí, chirurgické otevření nebo jenom řez, napoví, že u termínu hepatotomy se jedná o incizi jater, u nephrotomy jde o chirurgické otevření ledviny, u gastrotomy jde o otevření žaludku řezem u cardiotomy se provádí chirurgické otevření/naříznutí srdce a u cystotomy se provádí chirurgické otevření močového měchýře.  Příbuzný sufix –ectomy ale znamená chirurgické vyjmutí nebo odstranění a vytváří s těmito kořeny termíny hepatectomy, nephrectomy, gastrectomy, cardiotectomy a cystectomy. I zde díky znalosti významu tohoto sufixu snadno určíme, který orgán byl vyjmut či odstraněn.

Analogicky budeme pokračovat se sufixem –scopy, který se používá ve významu vyšetřit, prohlédnout, pozorovat. Za použití stejných kořenů se setkáme s termíny hepatoscopy (vyšetření jater), nephroscopy (vyšetření ledvin), gastroscopy (vyšetření žaludku), cardioscopy (vyšetření srdce) a cystoscopy (vyšetření močového měchýře a močových cest).

Pojmenování mnoha nástrojů, kterými se odborná vyšetření provádějí, obsahují sufix –scope, který představuje nepatrně změněnou variantu výše uvedeného sufixu –scopy. Kombinací stejných kořenů a sufixu –scope vytvoříme tzv. nomina instrumenti, jako jsou heparoscope (přístroj pro vyšetření jater např. laparoskop), nephroscope (nefroskop), gastroscope (gastroskop), cardioscope (kardioskop) a cystoscope (cystoskop).

Sufix –ology vytváří s uvedenými kořeny anglické odborné termíny, o kterých víme, že něco vědecky zkoumají či zjišťují. V případě námi uvedených kořenů se jedná o termín hepatology, který zkoumá játra (také žlučník a slinivku), nephrology, zkoumá ledviny a jejich léčbu, gastrology se zabývá funkcí a léčbou žaludku a cardiology se věnuje diagnostice a léčbě srdce. Ve spojení s kořenem CYST sice existuje termín cystology, který se vztahuje k analýze výsledků cystoskopie, ale obor, který se zabývá vylučovací soustavou, se nazývá urology. Kořen CYST se frekventovaně objevuje v termínech označujících močový měchýř, ale pro pojmenování močového měchýře se v angličtině používá výraz urinary bladder (v latině vesica urinaria), které má původ v latinském kořenu URINE (řecké OURON).

K sufixu –ology dodejme, že jeho spojení se sufixem –ist (-ology + –ist = -ologist) označuje tzv. jména konatelská (nomina actoris), jejíchž odbornost nám definuje kořen slova. V našem případě se jedná o profese hepatologist, nephrologist, gastrologist (častěji se používá výraz gastroenterologist), cardiologist a urologist; termín „cystologist“ neexistuje, viz výše.

Na základě znalosti významu pouhých pěti kořenů a pěti sufixů jsme si ukázali, jak lze porozumět významu minimálně 25 termínů, které vznikly jejich kombinací, viz tabulka 2.

Poznámky:

 • Vzhledem k ucelenému systému latinských a řeckých kořenů, prefixů a sufixů, a to nejenom v lékařské oblasti, lze snadno vypracovat krátké transformační, modifikační, doplňovací, interpretační či jiné úlohy na jejich procvičování a rychlé zapamatování.
 • Anglické termíny, které jsme v článku uvedli kurzívou, se většinou používají s mírně změněným pravopisem i v češtině, ale jejich význam se může na rozdíl od angličtiny lišit.
 • Při analýze odborných výrazů musíme mít na zřeteli, že existují i sufixy, které nás mohou zmást grafickou podobou. Například sufix –stomy má jiný původ než podobný sufix –tomy. Pochází z řeckého STOMA (ústí, ústa), a proto termíny hepatostomy, nephrostomy, cystostomy mají jiné významy než námi uvedené hepatotomy, nephrotomy a cystotomy. Rovněž musíme věnovat pozornost prvkům stejného významu, ale rozdílného původu. Řecký kořen KARDIA (latinská podoba CARD/CARDI), který znamená srdce, viz článek, je součástí mnoha lékařských termínů. Avšak existují také slova odvozená od latinského kořene CORD stejného významu (srdce) jako například cordial, concord, cordiform, misericord apod.
 • Výčet termínů, které obsahují námi uvedené sufixy, není samozřejmě úplný. Existují desítky jejich kombinací s jinými kořeny či prefixy, avšak díky znalosti přípony jsme schopni odhadnout alespoň přibližný význam daného termínu. Sufix –itis tvoří například část termínů colitis, sinusitis, otitis, phlebitis, encephalitis, gingvitis, enteritis, pharingitis, laryngitis, tonsilitis, bronchitis, appendicitis, rhinitis, arthritis, dermatitis, meningitis a dalších. Jak jsme v článku uvedli, tato přípona indikuje zánět a v těchto případech jde konkrétně o zánět tlustého střeva, dutin (nosních), ucha, žil, mozku, dásní, tenkého střeva, hltanu, hrtanu, mandlí, průdušek, slepého střeva, nosní sliznice, kloubů, kůže a mozkových blan. Obdobně tvoří množství kombinací také sufixy –tomy, –scopy, –scope a –ology.
 • Sufixy, kterými jsme se zabývali v článku, se hojně vyskytují v termínech i mimo okruh lékařství, například sufix –scopy najdeme ve slovech daktyloscopy, horoscopy, microscopy atd., sufix –scope ve slovech microscope, telescope, periscope, gyroscope, chronoscope atd. Sufix –ology je součástí slov mythology, ornitology, technology, biology, ecology, etymology apod.
 • Pro kořeny HEPAR, NEPHROS, GASTER, CARD a CYST platí totéž, co pro uvedené sufixy. Ve spojení s dalšími kořeny, prefixy a sufixy vytvářejí v angličtině desítky slovních kombinací hepatic, heparin, nephrolithasis, nephrosis, gastrointestinal, gastroptosis, electrocardiogram, cardiovascular, cardiopulmonary, cystine, cysticercosis atd. Rovněž se s nimi setkáme ve slovech i mimo okruh medicíny, převážně v odborných výrazech jako například nephroid (nefroid/a – tvarem podobné ledvině, křivka), gastronomy (gastronomie), gastriloquist (břichomluvec, synonymum pro ventriloquist), cysticersus (larva tasemnice) atd.
 • Pro řecký kořen NEPHROS ve významu ledviny existuje také latinský protějšek REN. Proto se setkáváme s výrazy jako například renal arteries, renal colitis, renal pelvis, pararenal, infrarenal atd.

Pro zajímavost uveďme, že v češtině Karel Čapek vytvořil v knize Zahradníkův rok pomocí přípony –ík jména pěstitelů rostlin jako kosatečník, kaktusář, jiřinář, irisník, floxista a další.

 • U sufixu –tomy se můžeme setkat s výrazy lobotomy, craniotomy, bronchotomy, osteotomy, phlebotomy atd. To stejné platí o sufixu –scopy (arthroscopy, bronchoscopy, colonoscopy, rhinoscopy, endoscopy, enteroscopy, bioscopy, tracheoscopy atd.), –scope (nephroscope, laparoscope, stethoscope, rhinoscope, proctoscope atd.) a –ology (psychology, gynecology, hematology, gerontology, pathology atd.). I zde jsme schopni alespoň částečně určit význam termínu.
3 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

3 Comments

 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  2. 3. 2021, 9:01

  Ještě jedna vzpomínka
  https://www.hedvicek.com/2021/03/ladislav-chaloupsky-1955-2021.html
  možná důležitější pro pochopení, kdo byl Láďa Chaloupský.

  REPLY
 • Profilový obrázek
 • Profilový obrázek
  Stellar
  14. 3. 2021, 9:52

  Tento článek je velice zavádějící neboť neuvádí správně původ všech lékařských odborných názvosloví jak v češtině tak v angličtině ! Tak na příklad :
  Hepar…….(Ήπαρ, Ήπατος) ……játra..
  Nephros…(Νεφρό, Νεφρά)……ledviny
  Gaster…….(Γάστρα, Στομάχι)…žaludek
  Card………..(Καρδιά)………………srdce
  Cyst…………(Κύστη)……….měchýř vaječníku
  Všechny výrazy pochází ze starořečtiny a použivají se i dnes v hovorové mluvě mezi řeckým obyvatelstvem ! Proto když čtu v Angličtině či v Češtině tyto odborné lékařské výrazy je mi okamžitě jasno o co se jedna i když o lékařství nevím pranic !

  REPLY

Nejnovější komentáře