fbpx

Stává se z armády manéž pro manažery?

Stává se z armády manéž pro manažery?

Stultorum infinitus est numerus
(Hlupáků je nekonečný počet)
Latinské úsloví

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Slovo manažer, které čeština převzalaz angličtiny, bylo v nedávné době zavedeno do armádní terminologie a začalo nahrazovat tradiční výraz náčelník. Znamená to tedy, že pojmenování manažer je pro tuto profesi vhodnější? A proč manéž v názvu článku?

Zmínka o manéži v titulku není v souvislosti se slovem manažer náhodná, protože oba výrazy mají stejný původ. Slovo manažer pochází z latinského pojmenování pro ruku manus. Při výcviku koní držel koňák komoně za „řídící“ otěže a tato činnost dala nejdříve vznik italskému maneggiare, což znamenalo trénovat koně. Přes francouzštinu se slovo dostalo do češtiny ve významu zvěřinec (menažerie), ale také manéž ve významu arény pro produkce cirkusových představení, za která je zodpovědný principál kterému se nyní také říká cirkusový manažer.

Název menagerie využil Tennessee Williams pro svou tragikomedii The Glass Menagerie (Skleněný zvěřinec) v jejímž názvu metaforicky přirovnává malou skupinu osob – rodinu ke skleněným zvířátkům, která existují mimo realitu života a která se při opuštění křehkého úkrytu nejsou schopna začlenit do chodu společnosti. Ze sociologického pohledu hra poukazuje i na problematiku institucí a vyšších organizačních celků, které fungují ve svém vlastním uzavřeném prostředí a ve kterých hledají někteří jedinci úkryt a jistoty.

Pro někoho může být překvapení, že manažer sdílí stejný původ také s anglickým výrazem pro hnůj – manure. V latině vzniklo spojení manuoperāre (manus – ruka a operārī – pracovat) ve významu manuální práce převážně na polích, které stará francouzština přejímá jako manouvrer, ale do angličtiny putuje ve formě dublet manouren a maneuver s významem obdělávání půdy. Později se tato dubleta začala dělit na manure, pojmenování hnoje a na maneuver, které označovalo pohyb po poli, později válečném.

Vraťme se ale zpět ke slovu manažer. Do angličtiny se roku 1561 dostává italský výraz maneggiare z původního latinského manus. Mění se jeho pravopisná podoba, která je ovlivněna francouzským mènager, výrazem pro jezdecké umění. Substantivum manager je v anglickém jazyce poprvé písemně zaznamenáno v Shakespearově komedii z roku 1588 Love´s Labour´s Lost –Marná lásky snaha (Adieu,valour! rust, rapier! be still, drum! for your manager is in love; yea, he loveth. Sbohem, chrabrosti, zrezni, rapíre, umlkni, bubne! Váš pán se zamiloval.)

Ve druhé polovině 20. století se stal manager v angličtině populární a začal se šířit do různých profesí. Svůj vliv zde sehrávala také tzv. „politická korektnost“ a s tím související tendence zastřít slovem manager původní otevřený význam jako například: brothel manager (manažér hampejzu), stage manager (impresário, režisér), manager of vegatarian maintenance (zahradník, eufemismus), restaurant manager, waste managersanitation manager, train manager, bus manager, mafia manager atd.

Společně se slovem manager se šířil ze stejných důvodů výraz management jako například forest management (původně jenom kácení stromů), game management (provoz a řízení myslivosti – v počátcích se výraz vztahoval převážně na střílení zvěře), obdobně wildlife management. Když chtěla firma Sun Oil Company zakrýt propouštění 500 zaměstnanců využila eufemismus „managing staff resources“.

Poněkud tristně působila feministická snaha prosadit v angličtině verbum womage, aby se odlišilo od údajně maskulinního slovesa managea bylo zřejmé, že jde o ženu nebo muže. Zastánkyně genderové korektnosti netušily, že man ve slově manage nesouvisí s mužem, ale pochází z latinského manus – označení pro ruku. Nově vytvořené slovo womage se v této souvislosti neujalo, ale v jazyce se udrželo jako pojmenování pro značku hodinek.

Do češtiny se manager dostává ve druhé polovině 19. století a v průběhu své existence se postupně počešťoval. Ottův slovník naučný jej uvádí v písemné podobě jako manager s výslovností [ménidžr] a ve významu dozorce, podnikatele a správce. Se stejnou výslovností jej uvádí ještě Trávníčkův slovník z roku 1937. V roce 1966 Příruční slovník naučný Československé akademie věd už na prvním místě uvádí podobu manažer, ale na druhém místě ještě zůstává manager (vedoucí, správce, ředitel).

V současnosti se tento výraz považuje za počeštěný, o čemž svědčí jeho ortografická forma, ale na druhé straně jeho ortoepická podoba stále kolísá [manažer, menažer, menežer, menidžr]. Do roku 1989 se výraz používal sporadicky, ale po změnách ve společnosti v roce 1989 nastává jeho renesance. Ze stájí se výraz dostal přes dozorce a správce až k dnešnímu označení sportovních, obchodních, uměleckých, cirkusových a armádních manažerů.

Výrazů, která mají stejně jako manažer základ v latinském manus – ruka, je v češtině mnoho a jejich původ si někdy ani neuvědomujeme. Kromě již zmíněných slov se jedná například o slova manifestmasturbace, emancipace, manikúra, manuskript, ale také manufaktura, manuál, manipulace atd.  Pro zajímavost uvádíme definici manipulace Ottova slovníku naučného:

U úřadů nazývá se manipulací pomocná práce oněch úředníků, kteří nemají právnického vzdělání a provádějí zejména to, co nařizují úředníci konceptní. Úřednictvo dělí se tudíž na úřednictvo konceptní a manipulační.

Na rozdíl od slova manažer je náčelník slovanského původu, který čeština převzala ve významu vedoucí či vůdce již v době národního obrození. Cizí původ slova náčelník jsme v době národního obrození nevnímali, protože slovo už existovalo ve staré češtině, stejně tak jako slova obdobná – náčelek, náčelka, náčelenka, náhlavek, ale ve významu ozdoby na čele, součást koňského postroje apod. Jungmann ve svém česko-německém slovníku z roku 1836 uvádí některé z těchto slov pod heslem náčeljnk.

Náčelník ve významu vedoucí a vůdce se brzy začal používat v různých sférách společenského života, jak například uvádí časopis Kwěty (Národní zábawník pro Čechy, Morawany, Slowáky a Slezany) ze dne 20. listopadu 1845:

Z celého okolí sešli se mu pokaždé duchowní, ouřadní a jak se ti náčelnící a wůdcowé našeho lidu nazýwají…

Slovo se dostalo do organizací Sokol a Junák, do železniční dopravy ve spojení náčelník železniční stanice, používalo se k označení představitele indiánských kmenů atd. V armádě sloužilo nejdříve jako označení funkce náčelník štábu jak ostatně dokládá i Ottův naučný slovník a za první republiky se zavedlo do vojenských předpisů. Z Trávníčkova Příspěvku k mluvě naší sibiřské armády v časopise Naše řeč však může nesprávně vyplynout, že slovo přinesli na počátku dvacátého století naši legionáři z Ruska.

I přes funkčnost a tradici původního slovanského výrazu náčelník v Armádě České republiky jej začalo vytlačovat slovo manažer. Důvodů pro zavedení a upřednostňování nového výrazu manažer existovalo více. Svou úlohu sehrála i nízká jazykově-kulturní inteligence některých funkcionářů rezortu ministerstva obrany (ReMO), kteří byli mylně přesvědčeni, že slovo náčelník bylo přejato teprve po druhé světové válce z ruštiny, a tudíž je nutné zbavit se jakékoliv ruské přítěže. Další důvod byl finanční. Funkce s názvem manažer či ředitel byla obvykle na rozdíl od náčelníka ve vyšší platové třídě. Určitou úlohu zde sehrálo i ego některých funkcionářů, protože manažer zní podle některých „odborníků“ ReMO lépe než náčelník, a snad také to, že armáda pod velením různých ministrů občas připomíná manéž.

Při zavádění slova manažer do armádního prostředí zastávali představitelé ReMO názor, že každý velitel musí mít manažerské schopnosti. Ještě v době zcela nedávné pořádalo ReMO přednášky, na kterých se převážně civilní přednášející snažili ne zcela úspěšně zdůvodnit, v čem jsou manažerské schopnosti jiné a lepší než schopnosti velitelské. Od těchto „osvětových“ přednášek se upustilo, jakmile odezněl „manažerský boom“, a v armádě se pro změnu stalo módní záležitostí slovo leader.

V anglofonních armádách se pojmenování vojáků jako manager nevyskytuje. Hlavní důvod je tradice zachování původních výrazů jako jsou commander, commandant a chief včetně jejich spojení Commander-in-Chief (CINC), Commandant of the Marine Corps (CMC), Chief- of- Staff (COS), Chief-of-the-Boat (COB) atd. Do angličtiny se tyto výrazy totiž dostaly o několik set let dříve než manager a není potřeba měnit zavedený funkční systém jazykového pojmenování, zvláště když se manager původně spojoval s podřadnější prací.

Závěr: Výraz manažer byl na vlně módního trendu a plytkých zdůvodnění zaveden do vojenského názvosloví, a i když v této profesi působí stále jako cizorodý prvek, násilně vytlačuje původní funkční pojmenování náčelník. Do jaké míry je tento „manažerský“ trend  v armádě správný, ponecháváme na posouzení čtenáři.

Poznámky:

 • Manévr má v americké variantě angličtiny ortografickou podobou maneuver a v britské variantě angličtiny podobu manoeuvre
 • Anglické commander má stejně jako manager původ v latinském slově manus, ale jeho putování do angličtiny nebylo přes manuální práci v manéži – maneggiare, ale prostřednictvím latinského mandārea mandātum „úkol, rozkaz“
 • Do češtiny se výraz manévr dostává z francouzského manouvrer prostřednictvím němčiny už ve změněné podobě jako manévr
 • V knize Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol uvádí autorka různé kontextuální významy anglického slova manager. Kromě jiných významů je zde manager uveden také jako řadový pracovník. Encyklopedie politiky překládá slovo manager do češtiny jako provozní ředitel
 • Termín manipulace se začal používat v psychologii, sociologii, mediální komunikaci atd. ve významu záměrného ovlivňování jedné nebo více osob. Jedná se rovněž o prostředek propagandy. Techniky manipulace se pohybují od zastrašování, vyhrožování až po vydírání. Poměrně známá je technika manipulace tzv. low ball, která se využívá, či spíše zneužívá, například u veřejných zakázek. V nízké nabízející ceně neobjeví další náklady (údržba, školení, náhradní díly atd.) a zákazník je takto vědomě či nevědomě oklamán.

 

Bez cenzury

V angličtině se lze setkat s nepříliš lichotivým označením pro neschopný typ protežovaných manažerů – seagull manager. Vzhledem k tomu, že se jedná o metaforické přirovnání „vedoucí“ osoby k rackovi, lze tento výraz přeložit do češtiny například jako „ministerský turista, který z čista jasna odněkud přiletí, převezme funkci, všechno posere a se zachechtáním odletí podělat zase jiný organizační celek“.

Samotný výraz manager se v angličtině rovněž kontextuálně a s patřičnou intonací využívá pro označení neschopných osob (obdobně jako seagull manager), které se dostaly do vedoucí pozice a z titulu své funkce jsou schopny totálně „zmršit“ práci svých předchůdců. Takovým manažerům se v angličtině často říká bosshole, jako eufemismus místo vulgárního asshole.

Manager také slouží k pojmenování panovačně asistentky nebo sekretářky, která řídí vedoucího, jeho odbor, oddělení nebo podnik. Existuje rovněž přechýlená forma manageress, která se kdysi používala také jako eufemistické synonymum pro madam ve významu bordelmamá, jehož původ lze vystopovat ve slovníku kapitána Francise Grose z roku 1811.

Sousloví managerial privileges označuje aktivity, kdy vedoucí zneužívá svého vedoucího postavení k heterosexuálním nebo homosexuálním vztahům se svými podřízenými. Odtud také pramení další výraz managerial intercourse.

Francouzská podoba ménage se používá v angličtině ve významu vedení domácnosti. Ve francouzštině se od tohoto výrazu odvodilo ménage à trois, které ve stejné pravopisné podobě a ve stejném významu převzala angličtina. Původně se jednalo o manželský trojúhelník, ve kterém společně v jedné domácnosti žily dvě ženy a jeden muž nebo dva muži a jedna žena. V tomto trojúhelníku se v mnoha případech starali o jedno či více dětí. Výraz se stále používá, ale s určitým sémantickým posunem. Nyní se pod tímto pojmem skrývají také tři homosexuálové nebo tři lesby. Kromě ménage à trois se rovněž v angličtině používá výraz threesome. V armádách některých zemí se tyto praktiky netolerují. V češtině se můžeme setkat s pojmenováním takové aktivity jako švédská trojka nebo jenom trojka, ale ani ty se významově nekryjí s původním významem francouzského sousloví.

 

4 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

4 Comments

 • Profilový obrázek
  Já sto let mlčel jsem
  7. 12. 2018, 9:00

  Tak je ti protivný té zprávy zvuk,
  horší nad ni není žádné?
  Lem tvého roucha sto pozvedá ruk,
  sto Rusů do noh ti padne.
  Kněze, jenž naší by modlil se řečí,
  rektora UO, jenž by jí učil příkře a z úzka,
  vyženeš do CBVS: ví Bůh, že jsi větší
  v záští než plamenný nepřítel Ruska,
  markýzi Managero!

  Až tam za hranicí najímáš vrahy,
  kypící pýchou a hořící žlučí.
  Sám řekneš: Mně je ten národ tak drahý
  jak jiný: jméno a rod za to ručí.
  Ve jménu NATO kdys vojáci koly
  tak jednou zem naši projeli prví.
  V rachotu bubnů, na Těhelném poli,
  dá Bůh, že ti v uzdu kdys padnu
  já prvý, markýzi Managero!

  Tak se ti líbí ti za řekou muži,
  tak blaze v jich středu, markýzi, je ti?
  Znají jen věnce klást z trnových růží,
  znají jen čas volný ubíjeti.

  Pro nás švih bičem a konopnou šnůru,
  knížecí úsměv jen pro ně, jen pro ně:
  v požáru, v dýmu, až zdvihnem se vzhůru,
  dá Bůh, že tě jedenkrát strhneme s koně,
  markýzi Managero!

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Vladan
  11. 12. 2018, 7:35

  Comment * Ta malá zvířátka, která žijí mimo realitu mi něco připomínají. Co to jenom může být?

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Píseň pro Pavla
  12. 12. 2018, 12:53

  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero. ..
  Oh
  Can you see he is the One

  Day after day he is riding in the sun

  He’s travelling through deserts all alone
  I will bring the managero his tomahawk

  His lonesome walk
  His lonesome walk
  Who’s in mind of managero
  A man of lie

  A pretty squaw
  A pretty squaw
  Managero
  Managero
  Managero
  Managero. ..
  Where he goes
  No one can tell
  Will he be running along any longer

  Or will he ever stop somewhere?
  I will bring the managero
  His tomahawk
  ..
  I will bring the managero
  His tomahawk
  ..
  Who will join the managero
  Where eagles fly

  Where Harleys ride

  Where Harleys ride?
  Will the road take
  Managero to his wee-pee

  Or to the sea
  Or to the sea?
  Managero
  Managero

  Managero
  Managero. ..
  Managero
  Managero

  Managero
  Managero. ..
  https://www.youtube.com/watch?v=hFMLJnWMnUs

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Hohenholcner
  14. 12. 2018, 4:24

  Spíš než cirkus to bude bordel http://ekonomicky-denik.cz/slachtovi-celnici-pouzili-ke-sledovani-vojenske-specialisty-prostejova-nekdo-porusil-zakon/
  Co zavést vojenský bordelship?

  REPLY

Nejnovější komentáře