fbpx

Reminescence na rodilé mluvčí – učitelé jazyků Ústavu jazykové přípravy AČR

Reminescence na rodilé mluvčí – učitelé jazyků Ústavu jazykové přípravy AČR

Maija Frantel se svými posluchači; Foto archiv autora

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by hned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Seneca

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

Zkouška z anglického jazyka na úrovni SLP 3, což je jedna z nejvyšších znalostí jazyka, kterou může nerodilý mluvčí dosáhnout, je v deskriptorech NATO STANAG 6001 pod názvem Profesionální úroveň. Rovněž podle převodníku MŠMT 09-10-16 odpovídá nejvyššímu kvalifikačnímu stupni. Pro její úspěšné zvládnutí se kromě rozsáhlých znalostí jazykových prostředků a řečových dovedností vyžadují značné kulturní vědomosti. Z toho vyplývá, že příprava na tuto zkoušku je nejenom časově náročná, ale také vyžaduje každodenní kontakt se vzdělanými rodilými mluvčími.

Ústav jazykové přípravy (ÚJP) Armády České republiky (AČR) v rámci svého poslání a srozumitelně definované vize k dosažení dlouhodobých cílů zaměstnával po celou dobu své desetileté existence velký počet zahraničních lektorů. Většina byla z anglofonních zemí, a ti měli nezastupitelný podíl na plnění Cílů výstavby schopností v oblasti jazykové přípravy, ke kterým jsme se v rámci NATO zavázali.

Připomeňme si alespoň krátce některé z těch, kteří významně ovlivnili výuku anglického jazyka v AČR. Jedná se o Kanaďanku finského původu paní Maiju Frantel, plukovníka v záloze Clementa W. Machacka z letectva Spojených států amerických (USAF), majora Johna Welche – lékaře královského letectva Nového Zélandu (RNZAF) s manželkou Claire a pana Chrise McKeatinga z Velké Británie.

Paní Maija Frantel, Bc., pracovala pro rezort ministerstva obrany (MO) nepřetržitě od roku 1993. Do České republiky přijela se svým manželem Stanislavem Frantelem z Kanady, v krátké době zvládla češtinu, a protože plynně hovoří anglicky, finsky a švédsky, začala pracovat na tlumočnickém oddělení Ministerstva obrany. Doprovázela delegace nejenom z anglofonních zemí, ale i z jiných států. Se stálými zaměstnanci Odboru pro mírové operace Organizace spojených národů (UN DPKO) přezkušovala z anglického jazyka příslušníky AČR před výjezdem na zahraniční mise.

Později ve Školicím a vzdělávacím středisku (ŠVS) MO v Komorním Hrádku připravovala posluchače na úroveň SLP 3333 podle STANAG 6001. V mimopracovní době poskytovala posluchačům jazykových kurzů individuální konzultace. Pracovala na detašovaném pracovišti ÚJP v Praze v Domě armády Praha (DAP) jako vedoucí Centra pro samostatné studium (SAC – Self-access Centre). Po zahájení rekonstrukce budovy DAP zastávala tuto funkci na pracovišti ÚJP v Ruzyni. Rovněž se podílela na výuce všeobecné i odborné vojenské terminologie.

S manželem Stanislavem Frantelem, který na Sekci vojenské a bezpečnostní politiky MO (dnešní SOPS MO – Sekce obranné politiky a strategie) zastával funkci zástupce generála Kozlera a později pracoval jako náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), se podílela na tvorbě různých  vojenských jazykových příruček, překládala dokumenty pro různé sekce a odbory Generálního štábu a Ministerstva obrany, prováděla korekce překladů na MO. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byla v roce 2013 oceněna pamětním odznakem ÚJP AČR.

Plukovník USAF v záloze Clement W. Machacek s českými kořeny ovládá kromě češtiny také ruštinu, němčinu, španělštinu a tagalog. Vojenskou kariéru začal v Alabamě koncem války v Koreji v roce 1953. Na základě výsledků testu aptitude byl vyslán na leteckou základnu Keesler, kde působil jako instruktor. Po absolvování roční pilotní školy začal létat na letadlech typu T-33, později na letadlech F-80, B-25, B-47 a B-52. Celkem nalétal více než 18 000 hodin. Zúčastnil se války ve Vietnamu (základna Utapao), poté působil na letecké základně Guam a na základně Clark na filipínském ostrově Luzon. Stojí za zmínku, že na tomto ostrově popsal brněnský misionář Jiří Josef Kamel rostlinu, která nese jeho jméno – kamélie.  Na Massachusettském technologickém institutu (MIT) vystudoval v padesátých letech obor počítače a ve stejnou dobu pracoval na vojenském systému Semi-Automatic ground environment (SAGE). Na Texaské univerzitě v Austinu se 1969-70 několikrát sešel s lingvistou Romanem Jacobsonem, jedním ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku a s jeho manželkou Svatavou Pírkovou, rovněž lingvistkou.

V první válce v Perském zálivu se plukovník Machacek setkal s vojáky československého kontingentu, po návratu podporoval české posluchače z rezortu MO, kteří studovali v USA na Vojenském jazykovém institutu (DLI) dislokovaném na letecké základně v Lacklandu. V roce 1993 na Generálním štábu AČR v Praze asistoval při zavádění počítačů. Na akci Sdružení válečných veteránů ČR v září 2011 mu předal první náměstek MO ČR Ing. Jiří Šedivý a první zástupce náčelníka Generálního štábu generál Miroslav Žižka pamětní medaili veteránů z Perského zálivu s číslem 1.  Na ÚJP přednášel za „byt a stravu“. Jeho přednášky se zaměřením nejenom na odbornou terminologii (všeobecně vojenskou a leteckou) ocenili posluchači intenzivních, zdokonalovacích i terminologických kurzů, včetně učitelů ÚJP.

Major RNZAF John Welch vstoupil do armády v roce 1970 a tři roky působil převážně na vojenské základně v Burnhamu u zdravotnického sboru. V roce 1988 začal pracovat u letectva v hodnosti majora (squadron leader) na královské letecké základně Woodbourne jako lékař a od roku 1997 na královské letecké základně Whenuapai jako hlavní lékař. Měl na starost zdravotnickou přípravu leteckého personálu včetně nácviků zvládání hypoxie v hypobarické komoře. Jeho vojenské povinnosti a osobní záliby ho dovedly do Iráku, Indie, Singapuru, Vietnamu, Laosu a mnoha dalších zemí. V Iráku působil jako hlavní lékař v misi OSN pod názvem United Nations Special Commision (UNSCOM).

Na místě učitele anglického jazyka ÚJP AČR byl zařazen po celý rok a spolu se svojí manželkou Claire vyučoval na všech jeho pracovištích (Vyškov, Brno, Praha, Olomouc). Zpracovával testové položky na SLP 2 a SLP 3 a byl členem komise, která tyto úrovně zkoušela. Kromě výuky v intenzivních kurzech na SLP 3 vyučoval v terminologických kurzech, ve kterých měl na starost nejenom odbornou lékařskou terminologii, ale také instruktáž praktických činností jako jsou Medevac a Casevac. Na pracovišti ÚJP v Olomouci se kromě výuky v intenzivních kurzech podílel také na výuce odborné terminologie pro personál vojenské nemocnice.

Pan Christopher McKeating, B.A. Hons, M.Litt., absolvoval postgraduální studium zaměřené na terorismus a politické násilí na univerzitě St. Andrews (CSTPV). Dřívější velitel čety a veterán války v Bosně, vojenský a bezpečnostní poradce pro mezinárodní platformu pro trendy a technologie v obraně a v bezpečnosti – Future Forces (oblast PMSCs). Odborník na boj proti terorismu a technologii dronů. Více než 15 let působil jako instruktor v různých armádách, kde vedl instruktáže jednotek před výjezdem na mise. Vyučoval odborně-vojenskou anglickou terminologii, prováděl semináře na téma vojenský management, interoperabilita, vliv odlišného kulturního prostředí na činnost jednotek, využití a zneužití dronů atd. V AČR pracoval nejdříve v rámci programu Foreign Military Funds (FMF) na ÚJP na pracovišti Ruzyně v Praze. Poté působil na Generálním štábu ve Slovinsku, kde se podílel na organizaci výuky anglického jazyka a jeho testování, překládal odborné i všeobecně-vojenské materiály. Na požádání se opětně přesunul na pracoviště ÚJP v Brně, kde byl zařazen na místo učitele anglického jazyka.

V době svého působení v AČR se podílel na seminářích pro lektory. Vyučoval v různých typech kurzů. Kromě kurzů na úroveň SLP 2 a SLP 3 vyučoval v kurzech anglického jazyka pro osoby vysílané do struktur NATO. V terminologických kurzech demonstroval, jak provádět fyzickou kontrolu osob a vojenské i civilní techniky na kontrolních stanovištích. S dalšími rodilými mluvčími se podílel na teoretické i praktické výuce radioprovozu. Organizoval odbornou jazykovou přípravu jednotek v Prostějově, Hranicích a na Libavé. Zpracovával plány výuky pro terminologické kurzy zaměřené na boj proti terorismu a speciální terminologii pro vysílání příslušníků AČR do zahraničních misí. Kromě náplně pro terminologické kurzy připravoval autentické materiály pro poslechová cvičení v kurzech na úroveň SLP 3 podle Stanag 6001 a jako člen komise zkoušel úroveň SLP 2 a SLP 3.

Překládal a prováděl korekce anglických dokumentů pro Generální štáb a MO. Přispíval do zahraničních vojenských časopisů. V článku o dronech a hrozbách terorismu v Joint Force Training Centre (str. 42-45) detailně upozornil na využití dronů a tento druh hrozby. Ve stejném časopise pak s kolektivem autorů informoval o činnosti ÚJP a rodilých mluvčích (str. 70-75).

Všem rodilým mluvčím, kteří se v průběhu desetileté existence ÚJP významně podíleli na výuce, seminářích a testování jazyků ve prospěch příslušníků AČR, bychom tímto chtěli vyjádřit naše poděkování.

Poznámka: Občas lze zaslechnout, že je pro zabezpečení každodenní výuky a pro zkušební komise na zkoušky SLP 3 nedostatek kvalifikovaných rodilých mluvčích. Je jich opravdu málo, nebo problém s jejich zaměstnáváním spočívá poněkud jinde? Clement Machacek i manželé Welshovi nabídli další pomoc s výukou jazyků, ale nikdo z orgánů, které za tento druh přípravy zodpovídají, je dosud nekontaktoval. Panu McKeatingovi neprodloužil nově nastoupivší ředitel ÚJP magistr V. Tetur pracovní smlouvu, i když volná tabulková místa v té době na ÚJP byla. Připravované plány na změny ve výuce anglického jazyka ke zvýšení úspěšnosti na SLP 3, na kterých se podílel, a terminologické kurzy se zaměřením na terorismus, nebyly vzhledem k jeho propuštění realizovány. Při shromáždění k dvacátému výročí založení ŠVS MO Komorní Hrádek se při slavnostním aktu opomenulo uvést, že zde paní Maija Frantel učila v jazykových kurzech. Možná, že tehdejší náčelník ŠVS MO plk. Ing. P. Vobůrka už zapomněl, že ho paní Maija Frantel zdarma a individuálně doučovala angličtinu i po pracovní době.

Další zaměstnanci ÚJP, rodilí mluvčí, převážně bývalí příslušníci britského vojenského poradního a výcvikového týmu ve Vyškově (British Military Advisory and Training Team, Central and Eastern Europe – BMATT CEE) byli také propuštěni. Důvodem byla skutečnosti, že podle Rozkazu ministra obrany (RMO) č. 108/2014 tyto osoby nemohou být dostatečnou zárukou pro výuku ve vojenských kurzech. Více než jejich dvacetiletá praxe v britské armádě jako vojáků a instruktorů s absolvováním misí v zahraničí, množstvím absolvovaných školení a odborných kurzů nesplňuje požadavek RMO tzv. akademické úrovně.

14 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

14 Comments

 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  21. 12. 2017, 14:30

  S Welshovými jsem se setkal v roce 2010 a bylo to dobré. Samozřejmě, že na Youtube lze najít tisíce videí s rodilými mluvčími, ale v případě novozelandské angličtiny a jakékoliv angličtiny mimo pravidla spisovné výslovnosti je dobré experimentovat. Videa se nelze zeptat a video neodpoví… V rámci mise před pěti roky v BIH jsem pak skutečně ocenil kontakt s rodilými mluvčími, protože těch angličtin tam bylo nepočitatelně, včetně té skotské. Ale o Davidu Ureovi a bývalých BMATTácích by mohl být další příspěvek. Jak Davida, tak kolegy v JMA HQ EUFOR Alteha Jamese jsem se ptal, jak je to s těmi vtipy o Skotech a oba mi nezávisle na sobě vysvětlili, že Skotové nejsou lakomí, ale jen careful with money, což naplatí o Ministerstvu obrany…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   21. 12. 2017, 15:07

   Bez pomoci kvalifikovaných rodilých mluvčích ve výuce nelze dosáhnout SLP 3. "Zázraky" jako v případě osoby, která se vrátí z kurzu v USA se znalostí na úrovni SLP 2 a za pár týdnů dosáhne SLP 3 se u normálních smrtelníků nedějí :-(. Musí to být mravenčí práce při které právě rodilí mluvčí hrají nezastupitelnou úlohu. Pochopení významu "mezi řádky" o které už je právě SLP 3 lze jedině díky těmto mluvčím. Vzhledem k tomu, že na misích se vojáci setkávají s různými národnostmi, je vhodné být vystaven vlivu osob z různých anglofonních zemí. To se na ÚJP vcelku dařilo. Je fakt, že každá osoba používá několik idiolektů a tak se i ta lakomost dá vyjádřít mnoha způsoby: parsimonious, stingy, scroogy, penny-pinching, frugal, mean, niggardly, tightfisted… a desítky jinými. I to je dúvod pro pravidelné zastoupení rodilých mluvčích ve vyuce. Příslušníci BMATT byli po stránce praktické vojenské terminologie nezastupitelní.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Ondra V.
  23. 12. 2017, 0:03

  Paní Frantel jsem zažil na Ruzyni. Pomohla mi s angličtinou. V kurzu jsem měl za učitele Američany. V článku se o nich nepíše. Jsou tam ještě? Ondra

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Johnny@Ondra V.
   23. 12. 2017, 7:22

   Ještě na jaře tam byli, ale když tam byla ředitelka Novotná, tak si na ně stěžovala že prý je s nima hodně práce navíc, ale nás naučili hodně, u skoušek jsme na stanag dva dopadli dobře. Kámoš byl v Brně a za celý kurs měl nějakého američana jenom dvakrát. J.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Ladislav
  23. 12. 2017, 13:02

  Skupina která učila v Praze na Ruzyni, byla placená z amerického programu FMF. Z naší strany nebyl zájem o prodloužení takže někteří tam zůstali učit na smlouvu, nesmějí být třídní učitelé i když tu funkci někteří vykonávali deset let… Osobně těmto krokům naprosto nerozumím, protože nyní se vypisují různá výběrová řízení na učtele, kteří pokud neznají systém výuky, se musejí určitou dobu zacvičovat. Pracoviště bylo součástí ÚJP, tam byl ředitel ústavu jeden, pod sebou měl ředitele odboru výuky a ředitele odboru metodiky a testování. Slečna Novotná byla vedoucí skupiny, ve které byly tři osoby za jejichž práci zodpovídala. Odpovídám na oba dotazy a snad to tak stačí.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivan@Ladislav
   23. 12. 2017, 17:39

   To je vidět, že nejsme v Číně ale ve Stropnistánu: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/cinsti-urednici-za-rok-zproneverili-skoro-dva-biliony-1341471 V Číně korupci trestají.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Johnny@Ladislav
   23. 12. 2017, 22:39

   Můžete mě teda vysvětlit proč jsme ji v roce 2010 museli říkat ředitelko? Taky nevím co je to FMF. Byl bych rád kdybyste mi odpověděl.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Zuzana@Johnny
    24. 12. 2017, 17:22

    I ředitelka může řídit jen tři lidi, zvláště když má pocit, že je ředitelkou Zeměkoule. Lidé jsou různí a poruchu osobnosti lze v Praze rozeznat jen obtížně. Svůj ke svému, teď už je jí dobře chlapče. Je úřednicí Ministerstva obrany.

    REPLY
   • Profilový obrázek
    Dana@Johnny
    24. 12. 2017, 22:02

    Je to pravda, dokonce nám ten technik říkal, že ji tam máme oslovovat. Chlubila se tím, že má na MO známé a tak tam teď dělá. Je snad vedoucí nebo ředitelka :-) na vzděláváni. Prý učila bývalou náměstkyni a měla učit i dnešního státního tajemníka. Proto dostala to místo. Viděla jsem ji v Brně na ukončení kurzu generálního štábu. No kvalifikace vedoucí skupiny je na to adekvátní. Že jim to není trapný s takovou praxi a znalostma o armádě. Zuzana má pravdu.

    REPLY
 • Profilový obrázek
  Ladislav
  26. 12. 2017, 22:28

  FMF je zkratka, která znamená Foriegn Military Financing. Je to americký program, který pomáhá partnerským armádám nakupovat potřebnou výstroj a výzbroj. Záleží na potřebách dané země. Ministerstvo obrany dostalo více než sto miliónů dolarů na nákup potřebných položek. Část byla vyhrazená na financování jazykové přípravy – počítače, laboratoře, učebnice atd. (http://www.onwar.eu/2017/11/28/cesta-tam-a-zase-zpatky-aneb-stanag-6001-ctyri-roky-pote/). Učitelé ÚJP na pracovišti Ruzyně byli z tohoto programu placeni. Až do poloviny minulého roku se vždy od roku 1997, i přes blbé výmluvy a zdůvodňování, že to už dál nejde, dařilo program prodlužovat. Nezájmu zodpovědných funkcionářů nerozumím. Vím, že byla i nabídka od americké strany v tomto programu za modifikovaných podmínek pokračovat, ale byla odmítnuta.
  Proč si někdo říká ředitel a je vedoucí skupiny nevím. Bohužel takových, kteří toho moc neumí a zakládají si na titulech a výmluvnosti je v naší společnosti hodně. Armáda není výjimkou. Zde by měly zasáhnout orgány, které za taková zneužití u podřízených zodpovídají. Pokud tedy ještě takové orgány v armádě vůbed existují :-(.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Beast of Pustimer@Ladislav
   27. 12. 2017, 10:18

   To make the story shorter, do you know the famous Czech movie My Sweet Little Armed Forces? That is a comedy about the people who inhabit a small armed forces in Central Europe. For years the overbearing Joe has endured Frankie, the code name Franta, the "town idiot," sharing his meals and the front seat of their dump truck, generally known as the General Staff. But Frankie is such a sweet-natured fool that Joe, not speaking English as wel, exasperated as he becomes, always relents on his threats to find another partner. This Laurel and Hardy-like pair are at the heart of a comedy which finds humour in an abundance of everyday military situations. The Secretary of State, another language expert, regularly wrecks his ministry because he’s admiring the Prague scenery, his acquaintances, money, and spirits and cigarette smoke. In particular, he likes Mr. Tup´s sense of humour propagated on his own account in Krkonose.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Karaffaiátek
  30. 12. 2017, 8:35

  Taková chytrá státní úřednice a nechá nás peklu na pospas. Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu. To je bída. Jak může Češka zradit člověka.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Rick@Karaffaiátek
   1. 1. 2018, 21:36

   To nejspíš píšete o té, co nebyla schopna ani na jedné poradě jednat normálně. Tak ta už dělá přímo u státního tajemníka. Takhle se dělá kariéra! Dva roky s ni stačily…

   REPLY

Nejnovější komentáře