fbpx

Schopnost vs kapacita

Po úvodním exkurzu do světa jazyků, který byl věnován vojákům, bojovníkům, důstojníkům a poddůstojníkům, si dovoluji nabídnout výklad k dvěma velmi frekventovaným a do určité míry plnohodnotně zaměnitelných termínů. Jde o schopnost a kapacitu.

Jak lze dovodit například z dvojsvazkové Noskovy Malé encyklopedie vědeckého řízení vydané v roce 1976 v nakladatelství Naše vojsko, pojem kapacity byl v českém prostředí rozšířen a standardně používán. Teprve s překlady z angličtiny byl vytlačen pojmem schopnosti. Tato encyklopedie však nabízí výklad obou pojmů:

Schopnost je souhrn vlastností a rysů osobnosti, které jsou podmínkou k úspěšnému výkonu určité činnosti, funkce či povolání.
Kapacita je schopnost něco obsáhnout, zvládnout v daných podmínkách, vykonat.

Jak je patrné, autoři ještě před více než 30 lety vztahovali definici schopností spíše na osobnost člověka než na organizační struktury a sami příliš nedbali na vnitřní konzistentnost uváděných definic. To si lze uvědomit, jestliže dosadíme do definice kapacity definice schopnosti:

Kapacita je souhrn vlastností a rysů osobnosti, které jsou podmínkou k úspěšnému výkonu určité činnosti, funkce či povolání, (znamenající) něco obsáhnout, zvládnout v daných podmínkách, vykonat.

I tehdy však možná více než dnes platilo, že kadry rešajut vsjo, a že i když se tehdy mluvilo o organizačních strukturách, hovořilo se o projektovaných kapacitách/schopnostech těchto struktur. Možná, že i tehdy platilo, že smrt řeší všechny problémy, a kde není člověk, není ani problém. Možná se tehdejší myšlení řídilo heslem, že v moderní době vyhraje válku ten, kdo bude mít větší množství lepších strojů. Ani tehdy však žádná organizační struktura systemizovaná do množin a podmnožin jednotek, útvarů, svazů a svazků nebyla funkční bez těch správných lidí, kapacit.

Kapacita pochází z latinského capācitās znamenající prostor, objem, jenž bylo odvozeno do capāx = prostorný, objemný pocházející od slovesa capere = jímat, brát, uchopit. Při troše nadsázky znamená mít kapacitu (na něco) zabrat si část prostoru, ovládat tento prostor, přičemž prostorem nemusí jen prostor fyzický, ale může se jednat i abstraktní prostor trhu.

Schopnost pochází od přídavného jména schopný, jež se vyvinulo ze staročeského vzchopný znamenající čilý, podnikavý, pohotový. Má-li někdo nebo něco nějakou schopnost, je připraven/o k jejímu použití – je po/hotoven/o, připraven/o užít potenciál pro ovládnutí prostoru v podobě použití kapacit.

Je to paradoxní, ale v angličtině je tomu s kapacitou a schopností podobně, jako v češtině. Pro zajímavost úryvek z Joint Publication 1-02, DOD Dictionary of Military and Associated Terms:

Capability – The ability to execute a specified course of action. (A capability may or may not be accompanied by an intention.)
Military capability – The ability to achieve a specified wartime objective (win a war or battle, destroy a target set). It includes four major components: force structure, modernization, readiness, and sustainability. a. force structure–Numbers, size, and composition of the units that comprise US defense forces; e.g., divisions, ships, air wings. b. modernization–Technical sophistication of forces, units, weapon systems, and equipments. c. unit readiness–The ability to provide capabilities required by the combatant commanders to execute their assigned missions. This is derived from the ability of each unit to deliver the outputs for which it was designed. d. sustainability–The ability to maintain the necessary level and duration of operational activity to achieve military objectives. Sustainability is a function of providing for and maintaining those levels of ready forces, materiel, and consumables necessary to support military effort.

Definice capability fakticky odpovídá Noskově definici kapacity a teprve při jejím upřesnění jako military capability má jasný vztah k organizačním strukturám. To evokuje i etymologický výklad. Ability je odvozeno od starofrancouzského ablete majícího původ v latinském habilitātem a habibilitas = schopný/schopnost.

Zde se tedy čase stratilo ono latinské h. Capability je odvozeno od capable odvozeného od latinského capābilis a slovesa capere = jímat. Při tomto srovnání se nelze nepousmát a nezamyslet nad racionalitou překladů, které u nás v posledních 15 letech vznikaly a v niž byly kapacity, snad pod vlivem nové vlny novátorství v české vojenské terminologii, důsledně překládány jako schopnosti.

Pro úplnost doplňme výklad o německý ekvivalent die Fähigkeit a ruský способность. Die Fähigkeit je abstraktní podstatné jméno odvození od přídavného jména fähig, které má původ ve slovu ze středověké němčiny vāhen mající význam chytnout, uchopit, lapit, vlastně zase mít nad něčím/někým moc, ovládnout to. Cпособность je odvozeno od способ znamenající způsob, tedy jde o způsobilost, schopnost působit = vytvářet, dělat, řadit (šiky), vykonávat činnost.

3 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

3 Comments

 • Profilový obrázek
  thesis writing
  25. 1. 2011, 17:03

  Thank you for your smashing topic just about this post. I couldn’t notice that kind of graduate thesis in Internet and tried to purchase the dissertation. Therefore, I get all material now.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Músa ibn Bani Tanwír
  26. 1. 2011, 20:03

  Můj dojem z odborné literatury (víc akademické než vojenské) je, že čeština nemá, nebo alespoň nepoužívá, přímý ekvivalent slova capability.

  Je to proto, že capability nejvíce odpovídá (jak napovídá článek) české schopnost; přitom ale my nepoužíváme slovo schopnost ve stejných významech a souvislostech jako angličtina. Tak kupříkladu sousloví jako vojenské schopnosti nebo schopnosti státu jsou spíše výjmkou, než pravidlem.

  Naopak vojenské kapacity a kapacity státu zní dobře, přirozeně, a proto se používá překlad capability = kapacita – nehledě na to, že pak často dochází k významovému posunu, tedy nepřesnostem.

  Z tohoto pohledu lze jakžtakž chápat novotvar kapabilita (opravdu už se objevil), i když sám bych ho nikdy nepoužil (a raději volil víceslovný a náročnější překlad).

  Pokud už úplně odbočím, naprostý nesmysl je kredibilita, protože s důvěryhodností a věrohodností (hodnověrností) si lze naprosto vystačit.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Honza
  8. 2. 2011, 14:53

  Nějak mi v daném kontextu nesedí ruský výraz (píši foneticky) „jomkosť“. To je sice také kapacita (dokonce naprosto exaktně), ale týká se kondenzátoru.
  Je samozřejmé, že každý jazyk nebo skupina jazyků má své mechanismy, které se přesně nerovnají (kdyby tak tomu bylo, strojový překlad by byl o mnoho snazší), třeba jazyky germánské versus slovanské. Co lze, je bojovat proti patvarům tam, kde existují české ekvivalenty.

  REPLY

Nejnovější komentáře