fbpx

Budoucnost AZ (nejen) u 43. vpr

Kolaz k clanku AZ

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny bylo ohlášeno vytvoření devíti nových jednotek aktivní zálohy. Ačkoliv jsem se o problematiku AZ zajímal i v minulosti, vytvoření roty AZ u 43. výsadkového praporu mi poskytlo nový impuls. I když se v textu dopouštím hned několika zobecnění, neklade si za cíl stát se analýzou problematiky AZ jako takových; je nutně formován specifickým pohledem výsadkového útvaru. Právě proto pro mne bude o to cennější zde získat zpětnou vazbu zejména od již sloužících příslušníků AZ nad proveditelností některých tezí.

Ačkoliv myšlenka zřízení aktivní zálohy pochází již od armádního generála Jiřího Šedivého, který v roce 1999, jako tehdejší Náčelník Generálního štábu, povolal záložníky na první dobrovolné cvičení, role AZ v AČR stále připomíná osud nemilovaného sirotka, který čeká na lepší časy. Musí tomu tak být? Je tomu tak i v jiných armádách? Co je třeba udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Krajské pěší roty vs. přičleněné bojové roty
Aktivní záloha Armády České republiky má v současné době stanovené tabulkové počty 2359 vojáků, přičemž celková naplněnost čítá necelých 51%. AZ se skládají ze dvou druhů jednotek – pěších rot při Krajských vojenských velitelstvích a jednotek přičleněných přímo k útvarům AČR. Jsou to zejména středisko záloh speciálních sil 601. skupiny speciálních sil, tanková rota AZ u 73. tankového praporu, mechanizované čety AZ u 41. mechanizovaného a 72. mechanizovaného praporu, záchranná četa AZ u 151. ženijního praporu a jednotka AZ Vojenské policie.

Již v tomto základním rozdělení se odráží vnitřní dichotomie jednotek AZ. Zatímco pěší roty jsou svou věkovou skladbou složeny spíše ze starších vojáků s vazbou na konkrétní region (ať již emocionální nebo prostě logistickou), jednotky u bojových praporů jsou tvořeny pestřejší směsicí vojáků zpravidla z celé republiky. Není rovněž náhodou, že zatímco krajské pěší roty AZ se potýkají s řádově poloviční nenaplněností, řada jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům musí zájemce odmítat. Při náboru a použití obou typů jednotek AZ je třeba tyto skutečnosti respektovat jako dané.

Lze důvodně očekávat, že budoucí 4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu bude spadat do demografického modelu jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Modely AZ v zahraničí – Spojené království
Ačkoliv 43. výsadkový prapor doposud nikdy svou jednotku aktivní zálohy neměl, takže by se dalo říci, že se zálohami nemá žádné zkušenosti, nebyla by to pravda. Až do roku 2010, kdy finanční krize učinila této spolupráci přítrž, 43. výsadkový prapor pravidelně cvičil s britskými výsadkáři 4 Para (TA). Při pravidelných cvičeních mé tehdejší roty s nimi mi vždy vyrazilo dech, že tito aktivní záložníci ze 4. výsadkového praporu, Výsadkového pluku si ve většině oblastí nezadali s profesionálními výsadkáři z Chrudimi. Jejich dovednosti v taktické a střelecké přípravě byly excelentní a nebýt toho, že se občas pochlubili, čím se živí v civilu a jejich vyššímu věkovému průměru oproti naší rotě, nikomu by ani nepřišlo na mysl, že se nejedná o profesionální vojáky.

Je možné srovnatelného standardu dosáhnout i v podmínkách 43. výsadkového praporu, potažmo České republiky? Domnívám se, že ano. I když bude jistě ještě dlouho trvat, než se například uznání AZ byť jen přiblíží společenské prestiži Territorial Army ve Spojeném království, kde by se zaměstnavatel, házející svému zaměstnanci klacky pod nohy za jeho službu v AZ, vystavil nepředstavitelnému společenskému odsudku. Anebo kdy se standard ve výzbroji, výstroji a dalších oblastech vojáků AZ srovná s profesionálními vojáky a přestanou s nimi soupeřit o konečnou množinu zdrojů útvaru municí počínaje a zbraněmi konče.

Netřeba zapomínat ani na aspekt, který se v našich končinách tolik neakcentuje. S jednotkami AZ ve Spojeném království se zcela samozřejmě počítá i pro expediční operace za hranicemi země. Přestože jen velmi malé procento z příslušníků záložních jednotek britské armády je takto skutečně použito, Damoklův meč nasazení například v Afghánistánu bok po boku svých kolegů z ostatních pravidelných výsadkových praporů evidentně dělá divy.

4. výsadková rota (AZ), 43. výsadkového praporu
I když jsme o zřízení jednotky AZ u 43. vpr v ideové rovině uvažovali poměrně dlouhou dobu, nebýt komplexních legislativních a organizačních změn v podmínkách fungování AZ, které byly rozhodnuty na konci tohoto roku velením AČR, v rovině úvah bychom i skončili. Od počátku nám bylo jasné, že nechceme beze zbytku převzít současný model jednotek AZ přičleněných k bojovým praporům.

Prvním důvodem byla samotná velikost a struktura těchto jednotek. Standardní velikost těchto jednotek AZ – četa, byla nedostatečná pro generování bojového potenciálu několika úkolových uskupení výsadkových čet – nejběžněji používané taktické jednotky výsadkářů ve většině druhů operací. Jen jednotka o velikosti výsadkové roty, se srovnatelným množstvím práce ze stupně prapor jako s výsadkovou četou, je schopna působit ve své dvojjediné roli – individuálních náhrad za chybějící výsadkáře při bojovém nasazení, například podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, ale rovněž samostatného působení ve prospěch praporu například na vedlejším taktickém směru.

Druhým důvodem bylo nevyhnutelné přenesení principu výběrovosti 43. výsadkového praporu známého nejen z výběrových řízení k profesionální části praporu. Pokud má být 4. výsadková rota (AZ) hodna svého jména, existují kritéria na uchazeče, která jsou nepřekročitelná. Pro provádění výsadkového výcviku musí výsadkář trvale splňovat tři hlavní kritéria:

 • hmotnost 60 – 90 kg (byť v souvislosti se zavedením padáku OVP-12 SL zřejmě dojde k rozvolnění tohoto kritéria)
 • platné lékařské vyšetření „A, schopen jako výsadkář“ a
 • hodnocení z výročního tělesného přezkoušení ne hůře než známkou „2“.

Pro představu, výsadkář ve věku 36 let, tedy ve IV. věkové kategorii, musí pro dosažení tohoto hodnocení zaběhnout 2600 m za 12 minut, udělat 8 přítahů na hrazdě, 40 leh/sedů za minutu a 24 kliků za 30 vteřin. Kompletní normy viz Wiki stránka 43. výsadkového praporu.

O čem naopak uvažovat lze, je rozvolnění podmínek výběrového řízení, ani ne tak, co se kritérií týče (kategorie B, ze kterého výběrové řízení ke 4. vr (AZ) vychází – určená pro zabezpečovací část praporu, sice obsahuje stejné disciplíny jako pro uchazeče na bojovou část Praporu, avšak s nižšími nároky), ale spíše z hlediska vstřícnosti k uchazečům, co se nárokům na jejich volný čas týče.

Uchazeči o službu u 4. výsadkové roty (AZ) se budou totiž rekrutovat ze třech skupin:

 • současní příslušníci AZ zejména z jednotek přičleněných k bojovým praporům,
 • bývalí příslušníci 43. vpr a
 • noví uchazeči o službu u AZ jako takovou, zejména studenti.

Především první skupina bude pro první etapu fungování 4. vr (AZ) nezbytně klíčová. Podmínky náboru i samotné služby musí tuto skutečnost reflektovat.

Samotný výcvik 4. výsadkové roty (AZ) musí vycházet z doktrinálních úkolů a taktických postupů 43. vpr. Zároveň však logicky nemůže obsahovat všechny jeho doktrinální úkoly. Jednotku je tedy třeba směřovat do jasně vymezené výseče úkolů výsadkářů, jako jsou úkoly bojového patrolování (operace vyhledej a znič, léčky, přepady) a aeromobilních i padákových výsadkových operací na ovládnutí (letišť, kritické infrastruktury, klíčového terénu…)

To vše bude vyžadovat maximálně proaktivní přístup záložníků 4. vr (AZ) k jejich vlastní vycvičenosti. Vzhledem k pouhým třem výcvikovým týdnům za rok bude nutné část výcviku odkázat do samostudia, ať již část teorie nezbytné pro zvládnutí praxe anebo například drtivou část tělesné přípravy jako takové. V obou ilustrativních případech bude nezbytná metodická role instruktorů 43. vpr, ale role využití volného času ve prospěch jednotky bude nepostradatelná. Být výsadkářem 4. vr (AZ) bude nutně klást požadavky na životní styl.

Nezbytné podmínky fungování 4. vr a jednotek AZ v AČR
Změny, nezbytné pro plnohodnotné fungování jednotek Aktivních záloh, lze rozdělit do dvou hlavních skupin – 1) materiálně-technické a 2) institucionální.

Mezi nejdůležitější materiálně-technické změny ve fungování AZ patří opatření, která již byla rozhodnuta velením AČR. Nově budou jednotky AZ vybaveny svými organickými přidělenými zbraněmi. To je důležité nejen z hlediska perspektivy samotného operačního nasazení, které je bez vlastních přidělených zbraní z principu vyloučeno, ale zejména z důvodu snížení pociťovaného soupeření o zdroje s profesionálními vojáky mateřského útvaru. U jednotek AZ se i nadále nepočítá s přidělením organické techniky, což však z úzkého pohledu 43. vpr není sebemenším handicapem z důvodu převažujícího zamýšleného způsobu zasazení.

Důležitější změnou je však docenění přínosu AZ ze strany profesionální AČR. Jednotky AZ byly doposud na samém okraji zájmu a drastické omezení rozpočtu AČR v posledních letech situaci jen akcentovalo. Plnohodnotné fungování jednotek AZ je možné jen za podmínky změny přístupu velitelů útvarů, pod které jednotky AZ spadají. Změna paradigmatu z „přičleněné jednotky AZ k mému útvaru“ na „jedné z našich rot, která je jednotkou AZ“. Tuto změnu myšlení nelze nařídit, ale je naprosto nezbytná nejen pro zlepšení fungování jednotek AZ, ale i jejich vnímání profesionálními vojáky.

Přínosy aktivní zálohy pro Armádu České republiky
Proč vlastně aktivní zálohu máme? Samozřejmou odpovědí bývá, že: „jsou zálohou Armády České republiky pro případ mobilizace“. Je to ale skutečně jediný důvod existence AZ? Domnívám se, že na příkladu britského modelu fungování Territorial Army lze snadno ilustrovat některé z benefitů existence záložních jednotek:

1) Mobilizační rozvinování ozbrojených sil
Jedním z důvodů současného neutěšeného stavu Aktivních záloh je nepříliš akcentovaný fakt, že jednotky AZ existují především pro nepříliš pravděpodobnou, ale o to kritičtější potřebu nějaké formy mobilizačního rozvinování ozbrojených sil. Jelikož Česká republika nemá dobře promyšlenou, artikulovanou a populací všeobecně sdílenou mobilizační strategii, nemá koncept AZ jasný pevný bod, o který by se mohl opřít. Spor, zda je současný či navrhovaný koncept AZ ten správný, lze tedy rozhodnout pouze intuitivně.

Oproti tomu Territorial Army existuje ve Spojeném království zjednodušeně ze dvou explicitních důvodů: mobilizační rozvinování a poskytování úzkých expertních kapacit pro expediční operace. Dělicí linie mezi profesionální částí Britské armády a TA neleží v míře schopností, ale a) jak často jsou tyto schopnosti aktivovány a b) reakční čas pro jejich použití. Zatímco u profesionálních jednotek se očekává časté reálné použití té či oné schopnosti, a to s reakčním časem v řádu hodin, u TA se očekává občasné použití s reakčním časem v řádu jednotek týdnů. Nevypovídá to však nic o konečné kvalitě splnění úkolu.

Jako příklad mohu uvést autora knihy Losing Small Wars, Franka Ledwidge. Autor mnoha vynikajících knih o vojenství je totiž zároveň záložní zpravodajský důstojník Královského námořnictva, který byl v této roli opakovaně operačně nasazen v Iráku i Afghánistánu.

2) Využití schopností záložníků z jejich civilního povolání
Když dokázala TA přilákat ke službě zmiňovaného Franka Ledwidge či Lewise Collinse, představitele nezapomenutelné role ze seriálu Profesionálové, dokázala by aktivní záloha to samé? Obávám se, že opakování podobného příběhu brání zejména strach většinové AČR z vysoce kvalifikovaných profesionálů z civilního sektoru.

Ačkoliv i v profesionálních jednotkách Armády České republiky nevyhnutelně dochází k využití pracovních zkušeností z předchozího civilního života, u jednotek AZ lze této skutečnosti využít programově. Ať již jako dovednostního bonusu k vykonávané činnosti (aktivní webový designer na funkci kulometníka může pomoci s vytvořením internetových stránek praporu…), tak vytvářením jednotek, které budou na této skutečnosti přímo vědomě postaveny. Vytvoření jednotek AZ složených ze zdravotnického personálu, právníků, antropologů či arabistů se přímo nabízí. Byť podobný přístup přesahuje současný horizont událostí, AČR by se mu do budoucna neměla bránit.

3) Sepětí ozbrojených složek s většinovou populací
Ačkoliv od profesionalizace Armády České republiky uplynulo jen deset let, již dnes naplno pociťujeme jeden z negativních průvodních jevů tohoto kroku – uzavření AČR do sebe jako profesionální organizace bez vhledu většinové společnosti do jejího fungování. Na rozdíl od doby nedávno minulé nejen, že drtivá část občanské společnosti nemá osobní zkušenost se službou v ozbrojených složkách – byť po omezenou dobu, ale většina z civilistů ani nikdy neviděla vojáka při jeho práci – výcviku. Na rozdíl například od doby První republiky, kdy drtivá část cvičení probíhala v civilním prostoru (i proto se konaly „manévry“ tradičně na začátku podzimu – po období sklizně) se dnes cvičení všech typů programově konají v uzavřených vojenských újezdech. Žádné množství akcí na veřejnosti a podobných projektů nemá šanci tento fakt zásadně změnit.

Program POKOS, branné výchovy na školách je jistě krokem správným směrem, ale je to krok zároveň velmi osamocený. Dokud Česká republika nenajde odvahu vytvořit (respektive obnovit) obdobu britské mládežnické organizace Army Cadet Force, nelze očekávat, že brannost bude v popředí zájmu široké veřejnosti.

Rozšíření Aktivních záloh je krokem, který může pomoci tento stav změnit. Pět tisíc příslušníků aktivní zálohy, z drtivé části srdcařů s pozitivním vztahem k ozbrojeným složkám se sítí přátel, kamarádů a širší rodiny není zanedbatelnou složkou v ovlivňování většinové společnosti ve vztahu k jejím ozbrojeným složkám. Je třeba mít na paměti faktor netypické demografické skladby AZ. Zatímco u profesionálních útvarů by doktor práv na systematizovaném místě kulometníka působil jako přírodní úkaz, u jednotky AZ se nad tím nikdo nepozastaví.

Proces vytváření nových jednotek Aktivních záloh, spolu se změnou celého konceptu AZ, je teprve na počátku, 4. výsadkovou rotu (AZ) nevyjímaje. Celý systém je stále v pohybu, potřebné koncepční materiály budou schváleny až v první polovině roku 2016. Jestli někdy byla možnost modifikovat k lepšímu podmínky fungování jednotek AZ, je to teď. Proto zde uvítám zpětnou vazbu nejen od již sloužících příslušníků AZ, ale od každého, kdo se o tuto problematiku zajímá.

204 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

204 Comments

 • Profilový obrázek
  Zvědavec
  16. 12. 2015, 9:43

  Super článek, už jsem myslel, že již žádný nenapíšete ;-).

  Pár otázek:

  1. Proč si myslíte, že jsou krajské pěší roty oproti jednotkám AZ přičleněným k bojovým útvarům o tolik méně naplněné?

  2. Jak jsem koukal, tak ze všech nově zřizovaných jednotek AZ jen u 43. vpr to bude jednotka velikosti roty, jinak jsou to jen čety. Nebude to velké sousto?

  3. Zásah s Cadet Force. Když tady máme tisíce airsofťáků, proč bychom tady nemohli mít desetitisíce mladých lidí, kteří by se mohli, částečně za armádní peníze, učit střelbě, přežití, seskokům… To už jsme tady měli – SVAZARM. Po Listopadu jsme prostě s vaničkou vylili i dítě a teď nám to chybí…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivo@Zvědavec
   16. 12. 2015, 11:13

   Díky.

   1. Podle mne je to tím, co většina uchazečů od AZ čeká. Z mého pohledu jsou krajské pěší roty takovou domobraneckou jednotkou, která přitahuje lidi, co mají silný vztah ke konkrétnímu regionu. Tu si lidé zpravidla vytvářejí až později v životě, což z hlediska rekrutace není ideální. Oproti tomu „bojové AZ“ přitahují profilově podobné uchazeče jako jejich mateřské útvary.

   2. Nemyslím si to. Za prvé, vůbec není nutné, aby na konci příštího roku byla naplněná na 100% stavu. Pokud bude mít jednu plnou výsadkovou četu, tak to nebude neúspěch. Za druhé, pro Prapor by jednotka velikosti čety neměla žádný bojový přínos. Pokud máme ambici, že bude schopna operací v četních úkolových uskupeních, tak organizační stupeň rota je nutnost. Za třetí, 43. vpr si z hlediska naplněnosti vede dobře (na poměry AČR), tudíž doufám, že se to podaří přenést i na 4. výsadkovou rotu (AZ).

   3. To by bylo na samostatný článek, ale pokud by chtěla Česká republika něco udělat pro zvýšení branosti a potažmo rozšířit svůj rezervoár lidí schopných se podílet na obraně vlasti (ať tak či tak), tak lépe investované peníze než do české obdoby Cadet Force mě nenapadají.

   REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivo@Zvědavec
   16. 12. 2015, 14:00

   Rota AZ nebude jen u 43vpr, už je u 73.tpr a nově budou ještě u 41.mpr a 72.mpr a 102.pzpr. Jednotka v síle roty je i u 601.ssks

   REPLY
 • Profilový obrázek
  michal86
  16. 12. 2015, 10:02

  Dobrý den, děkujeme (opět) za dobrý článek, ale…. máme pro AZ vůbec materiální zabezpečení, když už samotní naši vojáci si „musí“ dost věcí kupovat, koncept výcviku a máte o to vůbec někdo zájem (možná by šlo zkusit udělat na FB takový malý „průzkum trhu“ – jsou lidi? – já to každopádně doporučím svým kamarádům, bude probíhat nějaké PROMO akce apod? asi by chtěl je zintenzivnit = oslovit veřejnost více a něco nabídnout) …. těch otázek je jistě více, ale samotná myšlenka realizace a rozšíření AZ je správná i přesto, že měla přijít daleko dříve než 5min. po 12-nácté……..díky

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivo@michal86
   16. 12. 2015, 11:20

   Pokud bych musel odpovědět teď, tak jednoznačně – NEMÁME. Ale je třeba si uvědomit, že se zahájením výcviku se počítá za rok. Tudíž je dost času, aby proběhla veškerá opatření – nákup zbraní a materiálu ze strany AČR, přípravu prostor a zabezpečení, ale hlavně napsání koncepce rozvoje 4. výsadkové roty (AZ) ze strany Praporu.

   Byť jsme ještě žádné promo nedělali, tak už se nám pár lidí (zpravidla již sloužících aktivních záložníků) přihlásilo. Skutečnou kampaň chceme rozjet až v příštím roce. Ale nejlepší reklama je vždy na doporučení od někoho kdo situaci zná (třeba současného nebo bývalého výsadkáře) někomu, kdo by o službu mohl mít zájem.

   Mělo k tomu dojít dřív, ale situace je dnes prostě jiná, než třeba před 5 lety. Určité věci, které dlouho narážely, najednou jdou…

   REPLY
   • Profilový obrázek
    michal86@Ivo
    16. 12. 2015, 13:10

    díky za odpověď

    REPLY
 • Profilový obrázek
  Čet. Jan Heřmánek AZ 72.mpr
  16. 12. 2015, 10:10

  Vážený pane majore,

  se zájmem jsem četl Váš článek a musím říct, že zřejmě stejně jako Vy mám rád britský model TA. Bylo by ideální, kdybychom se mohli vydat cestou, jakou jde TA. Ohledně zpětné vazby o kterou jste žádal, se obávám několika věcí:

  1. Nejasného vymezení úkolu rot u jednotek, zda budou doplňovací, mobilizační, nebo posilovou.

  2. Materiálního zabezpečení ve stavu, kdy není dostatek vybavení pro vojáky z povolání, na tož pro příslušníky AZ. Běžnou situací je, že vojáci AZ mají většinu vybavení vlastní, jelikož pro ně není, nebo je už v takovém stavu, že mají raději vlastní (schválenou velitelem). Zbraně snad budou vyřešeny díky nařízení NGŠ, aby měl každý voják AZ přidělenu svou.

  3. Další velký problém je nedostatečná komunikace a propagace ze strany armády ohledně záloh. Současná situace, je taková, že jednotlivé jednotky AZ se prezentují sami, nebo vůbec.

  4. Obávám se, že bude docházet ke značné odchodovosti k prestižnějším útvarům, což při skoku z čet na roty a otevření nových jednotek může být velice komplikujícím faktorem. Bohužel to asi nelze udělat jinak a odchodovost k atraktivnějším útvarům je běžná i v profesionální armádě.

  Závěrem chci popřát výstavbě nejen Chrudimské roty AZ hodně štěstí a konečně posun AZ kupředu.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivo@Čet. Jan Heřmánek AZ 72.mpr
   16. 12. 2015, 11:33

   Díky, jsem rád, že se líbil.

   1. Proč si myslíte, že to musí být jen jedno, druhé, nebo třetí? Nemohou se ty funkce doplňovat, byť některé budou důležitější? U TA to tak v zásadě je.

   2. Viz odpověď pro Michal86. Teď na to AČR rozhodně připravena není, ale teď také ještě nikoho nenabíráme. Za rok podle mne zvládnutelné, pokud bude AČR chtít.

   3. Souhlas, v období škrtů a rušení míst se AZ dostaly zcela do stínu pozornosti. Snad se to teď změní.

   4. Asi ano, ale zase bych to neviděl tak tragicky. Zejména u 4. výsadkové roty (AZ) se nedá očekávat, že blokově vyluxuje nějakou jednotku AZ. Jiné úkoly, jiné prostředí, vstupní požadavky a požadavky v průběhu služby jistě způsobí, že to většina lidí ani nezkusí. Na příkladu Praporu – troufnu si říci, že z žádného útvaru AČR k nám ročně neodejde více než 10 vojáků. Stejně tak od nás ročně nikdy neodešlo k 601. SkSS několik jednotlivců. Obecně se tenhle personální průvan přeceňuje, ale čísla hovoří jasně.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Ivo@Ivo
    16. 12. 2015, 14:08

    Nemusí to být jedno, druhé nebo třetí, ale úkoly pro AZ u útvaru musí být jasně dané. Každá role vyžaduje trochu jiný přístup. Pro doplňovací jednotku stačí vycvičenost do úrovně družstva, nižší úroveň vybavení technikou, ale zase by měla mít vojenské odbornosti z celého praporu, byť v odlišných počtech. Posilová jednotka nemusí mít ( ale může ) např. logisty, měla by být vycvičená analogicky jiné rotě u praporu, což lade větší nároky na velitele a jejich přípravu. Mobilizační by měla mít opět širší spektrum vojenských odborností a vycvičenost velitelů na úroveň cca o stupeň vyšší než momentálně velí. Dá se to skloubit.

    REPLY
   • Profilový obrázek
    Lak Melon@Ivo
    16. 12. 2015, 18:41

    Myslím si, že s tou naplněností krajských rot to tak veselé nebude. Máte jistě pravdu, že se celé jednotky krajských rot naráz nerozhodnou přihlásit do Chrudimi, ale chrudimská rota AZ nebude jediná s nádechem exkluzivity (předpokládám, že Vaši záložáci budou i skákat, což jistě přitáhne mnoho lidí) a roty vznikají i u dalších „zajímavějších“ útvarů, jako jsou např. mechny v Žatci a Přáskách či u průzkumáků nebo u dělostřelců v Jincích. Ani to třeba nezpůsobí masivní odliv od krajských rot, ale každý nově nastupující se rozhodne spíše pro jednu z těchto jednotek než pro krajskou rotu podle toho, co ho baví.

    Dále je také otázka, do jaké míry budou zaplněné i tyto „výběrové“ roty, protože se dnes čety AZ u mechen mohou ohánět tím, že musí zájemce odmítat, ale je otázkou, co se stane, až z nich budou roty. Stačí se podívat na zmiňovanou rotu AZ VP, která podle Vašeho odkazu není zaplněna ani z poloviny. Armáda má velké plány a sny o 5000 záložácích, ale jediným reálným krokem je donucení bývalých VZP být po tři roky po kontraktu připraven nastoupit k AZ. Sečteno a podtrženo, to málo lidí, kteří budou chtít sloužit v AZ, se pokusí dostat k jednotkám u útvarů, které samy budou mít problémy s naplněností a ke krajským rotám tak půjdou buď lidé, kteří milují svůj rodný kraj více než specializovaný armádní výcvik (kamarádi současných příslušníků rot) nebo lidé, kteří nesplňují podmínky pro službu u útvarových jednotek.

    Za velkou pitomost považuji zaměření armády na vysokoškolské studenty. Chápu, že si od toho asi někdo slibuje příchod ajťáků, doktorů a právníků, kteří budou skoro zadarmo makat pro armádu, ale ta je za a) dokáže při současném systému využít tak maximálně jako ty kulomeťáky nebo za b) doktor, ajťák nebo právník se do AZ nehlásí, aby dělal doktora, ajťáka nebo právníka, ale aby si zastřílel, čímž skončí jako kulomeťák záměrně a jeho odbornost je vesměs k ničemu a za c) v mladých lidech s učňákem či maturitou je mnohem více potenciálu pro armádu než ve vysokoškolácích typu učitel, politolog, filozof apod., protože armáda dnes potřebuje právě ty „dělnické“ profese.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ivo@Lak Melon
     16. 12. 2015, 18:59

     Ale bude potřebovat i záložní důstojníky, takže i VŠ. Navíc student spíš bude chodit pravidelně na cvičení než zaměstnanec ( praktická zkušenost to potvrzuje )

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Lak Melon@Ivo
      16. 12. 2015, 19:15

      No, myslím si, že tolik důstojnických míst v AZ nebude, aby dokázali pojmout byť jen zlomek vysokoškoláků. Znám spousty doktorů, inženýrů a magistrů na základních funkcích a bakaláře už snad ani nepočítám. Zásadním je dle mého pro každého nového záložáka šestitýdenní výcvik ve Vyškově a ten může absolvovat jak středoškolák, tak vysokoškolák. Pak už je to jen o zaměstnavateli (jen u vysokoškoláků o pár let opožděně). Navíc lidé z praxe s sebou přinášejí praktické dovednosti a často i větší osobnostní vyzrálost oproti vysokoškolským studentům. Lidé s nižším vzděláním dle mého také snáze vydrží na základních pozicích, kterých je ve strukturách AZ většina. Podchytit už na střední škole automechaniky, elektrikáře, strojaře a nebo i kuchaře a armáda má nejen více daleko využitelnějších lidí v AZ, ale je zde i větší šance, že se později rozhodnou pro službu v AČR právě na těchto pozicích. Nezavrhuji vysokoškoláky paušálně, ale opravdu mi uniká jejich prosazování oproti ostatním.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      Anonym@Ivo
      18. 12. 2015, 10:27

      Pane majore, nedovedu si představit, jak VZP důstojník, který odejde do zálohy jako VČ, ZVR nebo VR bude toužit po tom, nechat se ještě dál masírovat systémem, který jak jistě i Vy uznáte, je „jedinečně funkční“. Beru to paušálně, třeba je u 43 ráj na Zemi…
      Přeji Vám i celému praporu hezké Vánoce a v roce 2016 především ty pozitiva.

      REPLY
    • Profilový obrázek
     Anonym@Lak Melon
     18. 12. 2015, 10:22

     Dobry den, velice zajimavy clanek. Ovsem mate tam jednu malinkou chybicku-ne na 3 roky, ale na 5. A to vsichni VZP, kterym bude priznana jakakoliv vysluhova nalezitost… Tzn., ze k sluzbe – spis pobytu u AZ budou de facto donuceni. Ovsem, lze se tomu elegantne vyhnout – staci sikovny lekar a budeme tu mit jistou variantu drzitelu „Modrych knizek“.

     Prosim nestraste tu z Ruskem nebo terorismem – nase zeme neni nijak ohrozena. Nejvetsim nebezpecim pro tuto zem jsou predevsim jejich obcane – staci se podivat kolem sebe – na ulici, v aute, MHD etc….

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Ivo@Anonym
      18. 12. 2015, 12:31

      Souhlas tím, že forma donucení je velmi nešťastná. Volil bych nějakou formu pozitivní motivace – lepší/další rekvalifikační kurz, daňový odpočet, specifická role v AZ – instruktor, specialista… Tohle má bohužel potenciál zničit dobrovolnický charakter AZ, proto se mi to nelíbí.

      REPLY
     • Profilový obrázek
      IvoHeinz@Anonym
      19. 12. 2015, 10:08

      Upřesnění: Během 5 let od skončení služebného poměru odslouží 3 roky.

      REPLY
 • Profilový obrázek
  por. Jakub Šimák 72.mpr
  16. 12. 2015, 10:55

  Pane majore, můj komentář je směřován zejména k poslední části vašeho článku kdy zmiňujete POKOS. Je zajímavé podívat se na statistiky kolik programů v rámci projektu pokos bylo prostřednictví AČR realizováno. Bylo to přesně 29. Vzdledem k tomu že máme 14 krajů to dělá cca. 2 přednášky na kraj ZA ROK. Z mého pohledu člena neziskové organizace která realizuje přednášky projektu POKOS na základě dotace MO je to stav poněkud tristní zejména když porovnám „našich“ 7 přednášek pouze v rámci Zlínského kraje za 3 měsíce.

  Pokud hovoříme o „zájmu široké veřejnosti o brannost“ jak na konci svého článku píšete, jsou zde organizace které se touto oblastí zabývají. Bohužel to, že AČR nedoceňuje jejich přínos je věc druhá. Na odkazu který uvádím níže jsou fotografie z činnosti Branné mládeže ČR které jsem zakládajícím členem.
  https://www.facebook.com/BrannaMladezCR

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ivo@por. Jakub Šimák 72.mpr
   16. 12. 2015, 11:46

   Jasně, souhlas. Ale na druhou stranu přece kontakt žáků/studentů s vojáky neprobíhá ve školách jen v rámci programu POKOS. Já sám nejsem nijak v tomto programu účasten, ale jen za tento rok jsem vykonal tuším, že 5 přednášek na středních školách. Poslední 3 byly na Masarykově gymnáziu v Plzni, Gymnáziu ve Šternberku a Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na všechny jsme byli pozvaní studenty/vedením školy, nikam jsme se nemuseli vlamovat. Vlastně bylo až zarážející, jak se o nás dozvěděli :-).

   Aby se dostala podpora branosti mládeže na jinou kvalitativní úroveň, musí mít podporu armády potažmo státu. Jen pro příklad efektivnosti vynakládání peněz – britská Cadet Force má desetitisíce členů a britské Ministerstvo obrany na něj vydává necelých 30 miliónů liber ročně. To vychází cca 600 liber na hlavu. To je v podmínkách UK za hubičku. Přičemž platí, že většina členů se nikdy nestane vojáky, ale většina vojáků byla členy Cadet Force…

   REPLY
   • Profilový obrázek
    por. Jakub Šimák 72.mpr@Ivo
    16. 12. 2015, 18:50

    Máte pravdu, některé školy si samy vyžádají takovéto „osvětové akce“ nicméně spousta o podobných možnostech vůbec neví. Řešení v rámci AČR (popř. dotací MO pro neziskovky) by mělo být systémové a pokrývat co největší procento žáků. Už samotný POKOS je krok správným směrem, jen v aktuální podobě je nepříliš efektivní.

    Z mého pohledu je dobrým krokem zapojení neziskovek které jsou dotované MO nicméně čím větší provázanost mezi těmito dvěma celky bude, tím lépe.

    Velkým problémem je stav znalostí (jak teoretických tak i praktických) u žáků ZŠ. Zde je třeba nastavit systém který byť na úkor jiných předmětů žáky dostane alespoň na základní úroven která je potřebná pro případné budoucí aktivní zapojení do systému obrany státu.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   czex@por. Jakub Šimák 72.mpr
   16. 12. 2015, 17:28

   Poradce NGŠ pro AZ Cimburek už diskutuje na GŠ/MO o tom, jak ty aktivní záložáky co by měli zájem, se na POKOSu podílet, zapojit tak, aby to nedělali „jen pro dobrý pocit“.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Kalda@czex
    21. 12. 2015, 15:59

    Pan Cimburek je spíše slon v porcelánu.

    REPLY
 • Profilový obrázek
  Žába
  16. 12. 2015, 11:04

  Jsem velice zvědav na budoucí naplněnost roty, vzhledem k poměrně přísným vstupním kritériím. Na druhou stranu, jestli vy něco umíte a zbytek AČR a AZ naprosto ne, je to PR.

  Spíš taková otázka do davu, kterou jsem ale již z více stran slyšel – proč by měl, ať již nový nebo už sloužící příslušník AZ, přestoupit právě k vám a ne do střediska záloh 601.skss? Typově budete cílit na velice podobné lidi, kterých je v AZ i v populaci poměrně málo.
  Když pominu nepříliš kladný vztah průměrného příslušníka praporu k AZ a fakt, že budete mít paradoxně těžší výběrové řízení než Prostějov, čím plánujete službu udělat natolik atraktivní? Nejsou tu lidské zdroje profesinální armády, tady se vážně budete přetahovat.

  Jinak velice pěkný článek, s inspirací u Britů maximálně souhlasím. Jen u výčtu jednotek u útvarů jsem zapomněl na četu AZ u 102. pzpr.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   MedWed@Žába
   17. 12. 2015, 13:35

   … opravdu si nemyslim, ze vy 43. vpr byl jedina slozka ACR (rekneme spise pozemnich sil) ktera zvlada PR….

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Žába@MedWed
    17. 12. 2015, 18:38

    Tak o kom je víc slyšet? Nemyslím vevnitř armády, ale směrem ven. Vážně mě nenapadá nikdo, kdo by měl větší virtuální dosah.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Robert@Žába
     17. 12. 2015, 18:56

     Sleduji vícero informačních kanálů, ale musím říct že 43.VPr má svým FB profilem, wikipedií, YT kanálem, přednáškami, akcemi pro veřejnost, působením Soldato teamu nebo výstupy mjr. Zelinky asi největší záběr a MO a AČR se svým PR se má od 43. hodně co učit. Poklona pánové

     REPLY
     • Profilový obrázek
      michal86@Robert
      21. 12. 2015, 16:23

      bohužel u PR to jenom končí…

      REPLY
    • Profilový obrázek
     MedWed@Žába
     17. 12. 2015, 21:03

     Vetsi nerikam, nicmene dosah tu je… napriklad tezke jednotky ;-)

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Robert@MedWed
      17. 12. 2015, 21:28

      Ano, třeba četa AZ z Přáslavic se hodně zviditelňuje a nesmim zapomenout ani na Žateckou četu AZ a jejich Vlasteneckou výzvu

      REPLY
  • Profilový obrázek
   Jarda@Žába
   19. 12. 2015, 17:27

   Podle čeho Žábo usuzujete, že v Chrudimi „budete mít paradoxně těžší výběrové řízení než Prostějov“? Jinak souhlas s nedostatkem lidských zdrojů. Kdo na to má (fyzička, zdravotní…) jde k prof. armádě, HZS, PČR…

   REPLY
   • Profilový obrázek
    PJK@Jarda
    19. 12. 2015, 18:03

    Tak četl jsem tuto diskusi těch několik dní pozorně. Myslím, že došlo u některých diskutujících trochu k nepochopení dosahu obsahu. Pan major se myslím nad tématem zamýšlí především ve směru vzniku roty AZ 43. vpr, přičemž širší zasazení do „děje“ AZ zmiňuje jen jako celkově ovzduší a předpoklady, potřebné k tomu, aby to mohlo nějak fungovat. Článek je velmi dobrý a děkuji za něj.

    Nikde tu autor neproklamuje nějaké celkové řešení napříč AČR, jen nasměrovává v úvahách, což je logické, protože jeden člověk nemůže dohnat práci xy lidí za 13 let. To, že odpovědní funkcionáři za 13 let existence AZ(D) „vyrobili“ tento stávající stav, je neveselá realita. Důvody zde již popsali mnozí diskutující. Nikde se snad nehazarduje se srdcem dobrovolníka tak jako u nás. Bohužel. Článek obsahuje řadu podnětných myšlenek a úvahových směrů, nad nimiž by se měli mnozí zamyslet a ne je zde negovat nebo vysvětlovat, proč to nebo ono „nejde“…

    Jardo, k tomu „kdo na to má….“ – je potřeba se myslím zamyslet nad tím, proč vojáci AZ jsou vojáci AZ a ne VZP. Přestože to někteří VZP nedokáží pochopit (…), je řada důvodů, proč třeba voják AZ není VZP a není to většinou rozhodně tím, „že by na to neměl“.

    Dále by možná bylo dobré, kdyby si AČR a VZP, pracující s AZ uvědomili, čím vším, jakým martyriem, si musí voják AZ projít, než se VŮBEC DOSTANE NA CVIČENÍ. Těch, co něco takového v prostředí ČR, kde nebyly za 13 let vytvořeny ve společnosti takřka ani ty nejzákladnější předpoklady pro kladné vnímání služby v AZ zaměstnavateli a společností (stačí přečíst nějaké diskuse u článků na idnes.cz apod. ke článkům, týkajících se AZ), by si měla AČR skutečně vážit (nejen slovy „vážíme si toho, co děláte“) a nechovat se pak k nim často jako k záklaďákům nebo něčemu nechtěnému, jak to často bývá potom v reálu.

    Samozřejmě chápu, že každý velitel by chtěl velet silné armádě, složené z ostřílených a zkušených profesionálů. Nicméně pokud to zdrojové předpoklady nedovolují, měli by odpovědní funkcionáři pochopit, že jestli chtějí ty pluky, brigády, divize atd., tak to bez obětavých dobrovolníků asi nenaplní. Protože na tolik VZP prostě zdroje nejsou (mělo by to za následek logicky pokles či stagnaci platů). Pokud zklamou ty dobrovolníky, co slouží v podstatě nyní AČR již 13 let a spokojení s daným stavem nastavení procesů vůči nim rozhodně nebyli, tak může několik set najednou skončit a odejít. A to je myslím něco, co nikdo nechce. Zvláště ne nyní ve stavu, kdy AČR říká, že potřebuje AZ 4x více, než jich je nyní, po 13 letech výstavby…

    REPLY
   • Profilový obrázek
    Žába@Jarda
    19. 12. 2015, 19:10

    Prostějov – když pominu 2 roky služby, tak jsou to „jen“ fyzický a psychický testy. Chrudim má 3 dny výběráku.

    A ty lidský zdroje jsem myslel jinak.

    REPLY

Nejnovější komentáře