fbpx

Řízení personální

Řízení personální je uměřeno na cílevědomou výchovu u regulaci pohybu kádrů v určité oblasti nebo oboru.

Zpravidla zahrnuje: organizaci výběru, přípravy a hodnocení kádrů; vedení evidence všeobecně, nomenklaturních kádrů a kádrových rezerv; přípravy podkladů pro rozmísťování kádrů, rozbory kádrového obsazeni a kádrové práce; odbornou a politickou výchovu a vzděláni pracujících; uplatňování vlivu na správné využíváni hmotných a morálních podnětu k rozvoji pracovní iniciativy a ke zvyšování kvalifikace, popřípadě další činnosti, vyplývající ze širšího pojetí péče o pracující.

Součástí personálního řízení je kádrová práce. Obecnou koncepcí kádrové politiky ve státě vypracovává Komunistická strana Československa.*)

Mezi hlavní zásady její realizace patři leninské požadavky třídnosti, komunistické ideovosti, oddaností straně, vysokých morálních vlastností, neustálého sebevzděláváni, obětavosti v prácí pro socialismus a hlubokého vztahu k lidem. Personální řízení se zaměřuje na všechny pracovníky zařazené v určité organizaci. Na jeho realizaci se podílejí jednak zvlášť vydělená a organizovaná pracoviště s odborně školenými pracovníky (personální útvary, odděleni, kádrová oddělení apod.; personální vedoucí, kádroví pracovnici, závodní psycholog, sociolog apod.), jednak musí být neoddělitelnou součástí práce řídících pracovníku všech stupňů. Personální útvary svoji Činnosti (odbornou, administrativní a výchovné vzdělávací) vytvářejí podmínky pro úspěšné plněni personálních činností řídicími pracovníky. Ti se musí, pro naplňování funkcí personálního řízení, řídit požadavky vytyčenými stranou a v praxi realizoval zásadu: Co nejvíce pracovat mezi lidmi, s lidmi a pro lidi! Jakékoli porušení těchto požadavků vždy postupné vede k narušení pracovních vztahů, k deformacím v práci a lidmi, k potížím při plnění vytyčených úkolů u někdy i ke konfliktům.

*) viz: Usnesení předsednictva ÚV KSČ o kádrové s personální práci ze 6. listopadu 1970

Pramen: NOSEK, V. aj. Malá encyklopedie vědeckého řízení. 1.vyd. Praha: Naše vojsko, 1976

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře