fbpx

Co všechno musí tlumočník a překladatel znát aneb „Which Witch is Which?“

Co všechno musí tlumočník a překladatel znát aneb „Which Witch is Which?“

“Život, a ne doktrína vytváří filozofa”
Pandolfo Collenuccio

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa

Na Vojenské akademii v Brně (Univerzita obrany v Brně od 1. září 2004) existovalo v letech 1961-2004 tlumočnicko-překladatelské oddělení, jehož nosný pilíř tvořila skupina anglického jazyka. Tlumočníci a překladatelé přicházeli často do styku s osobami, které neměly o této práci žádnou představu, a činnost tlumočníků a překladatelů neoprávněně kritizovaly. Z tohoto důvodu byl počátkem roku 1995 v Akademických listech publikován článek (viz nadpis), jehož cílem bylo poukázat populární formou na problematiku této profese. Připomeňme si jej s určitými úpravami původního textu.

Práci tlumočníků a překladatelů komplikuje mnoho rozličných faktorů, ale my se zaměříme pouze na některé vybrané jazykové oblasti. Jednu z nich tvoří synonymní a polysémní slova. Osoba s mírně pokročilou znalostí anglického jazyka nemá dostatečnou slovní zásobu, a aniž si to uvědomuje, využívá ji i v situacích, ve kterých je stylisticky nepatřičná anebo mění význam sdělení. Neuvědomuje si, že například pro jeden či dva výrazy pro slovo udeřit (hit a beat), která zná, existují desítky synonymních výrazů, které musí tlumočníci a překladatelé přesně rozlišit. U slova udeřit (beat) se jedná například o batterbrainknockpoundpummelthump, u slova hitbox, strike, smite, conk, clout, cuff, slap, punch, blow, slog, slug, rap, smack atd. 

Další komplikace spočívají v rozdílné mimojazykové realitě. Inuité mají na rozdíl od češtiny více než deset výrazů pro různou kvalitu sněhu. Jižní národy zase používají škálu výrazů pro označení různých stupňů zralosti banánů. Vzhledem k tomu, že v češtině nemáme pro takové výrazy ekvivalentní pojmenování, musíme je objasnit více slovy, anebo musíme zvolit zcela jiný jazykový prvek. V některých překladech Nového zákona pro Inuity se místo výrazu beránek Boží používá tuleň Boží. Existují i návrhy, aby se při překladu „chléb náš vezdejší dejž nám dnes“ v modlitbě křesťanů Otčenáš nahradil chléb výrazem ryba nebo rýže, které jsou charakteristické pro odlišné kulturní společenství, a tím bylo toto podobenství pochopeno. 

Při tlumočení vojenských hodností do češtiny se musí vojenská hodnost Colonel někdy přeložit jako plukovník a jindy jako podplukovník. V rámci jazykové úspory se v angličtině podplukovník (Lieutenant Colonel) často oslovuje jako plukovník (Colonel), což v češtině není zvykem. Obdobně dochází v hovoru ke zkracování i dalších hodností, pokud mají část svého složeného názvu shodný. Například hodnosti Brigadier General, Major General Lieutenat General oslovujeme pouze jako General. Hodnosti First Lieutenant a Second Lieutenant rovněž oslovujeme jako Lieutenant (poručík) a totéž platí pro oslovování různých hodností seržantů jako Sergeant. Výjimkou tvoří pouze hodnosti First Sergeant a Sergeant Major, které oslovujeme celou hodností. 

Pro ilustraci chybného překladu hodností podplukovník do češtiny nám poslouží příklad z prvních dílů seriálu M.A.S.H. a epizoda Dej mi prst (Give Me the Finger) ze seriálu Sherlock Holmes: Jak prosté. V prvním případě je velitel v hodnosti podplukovníka (Lt. Colonel Henry Blake) překládán do češtiny jako plukovník. Jeho hodnost podplukovníka je přitom zjevná nejenom z hodnostních insignií, ale také z cedulky na jeho pracovním stole.

Herec Henry Braymore Blake v roli podplukovníka Henry Blakea 
Zdroj: https://www.aveleyman.com/TVEpisode.aspx?FilmID=207&Episode=106

V druhém případě je v české verzi anglická podplukovnice Deakins střídavě oslovována jako plukovnice a podplukovnice. Divák neví, jakou hodnost Deakins skutečně má, i když i v tomto případě jsou její hodnostní insignie podplukovnice dostatečně výmluvné. Zmatek v hlavě diváka završí ještě nesprávně přeložená věta, kterou Deakins pronáší: „Degradovali mě na podplukovníka“, a její opětovné oslovení jako plukovnice. V původním znění však Deakins říká: „They had passed me over for full-bird colonel“, což nemá s degradací nic společného – podplukovnice nebyla v kariérním systému vybrána k povýšení do hodnosti plukovnice.

Vzhledem k rozdílným vzdělávacím systémům nastávají potíže s překladem i u akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů a jejich zkratek. Pouze zkušený tlumočník a překladatel, který je s touto rozdílnou mimojazykovou realitou obeznámen, je schopen posoudit, kdy může zkratku titulu například inženýra (Ing.) přeložit jako M.Sc., Grad.Eng nebo jiným způsobem. Rektor může být v závislosti na jazykové variantě přeložen jako rector, chancellor, president nebo také head. Angličané neznají akademický titul docent a Associate Professor není zcela adekvátní překlad.

Lexikální jednotku okres sice překládáme jako district, ale ve Velké Británii a v USA mají counties. Pod překladem lexikální jednotky chleba jako bread si anglický rodilý mluvčí představí spíše toastový chléb než typický český pšeničný bochník chleba. Public house nemůžeme přeložit jako veřejný dům. Blackbird není totéž co black bird. Anglické gymnasium je sice frekventovaný výraz pro tělocvičnu, ale může také znamenat střední školu – gymnázium našeho typu. Slovo faculty není výraz pouze fakultu, ale také pro počet jejich zaměstnanců.

Další z mnoha záludností, které na tlumočníky a překladatele číhají, jsou rozdíly mezi britskou a americkou variantou angličtiny. Closet znamená něco jiného pro Angličana a něco jiného pro Američana. Department of Defense v americké variantě angličtiny je totéž, co Ministry of Defence pro britskou variantu. Public school a high school označuje v každé variantě angličtiny něco jiného. Nepochopení slovesa table může při jednání způsobit nemalé problémy. V britské variantě to table a motion znamená, že určitý návrh začneme okamžitě projednávat, v americké variantě angličtiny je to pravý opak, projednávání návrhu odložíme.

Změna slovosledu, použití členu, předložky, malého či velkého písmena může u některých slov naprosto změnit význam jako například v následujících větách: It was a pleasure to do business with him znamená něco jiného než It was a business to do pleasure with himHe had faggot with his chips je odlišné od He had chips with his faggotI am going to John je rozdílné od věty I am going to the john. Obdobně se věta She was crazy for Dick výrazně liší od věty She was crazy for dickHe has spotted Dicknení totéž, co He has a spotted dick.Následující kreslený vtip využívá mnohovýznamovosti slova Dick/dick a Major/major. Použití majuskulí v textu odstranilo případný významový rozdíl, viz předešlý odstavec. Vtip by sice fungoval, i kdyby se MAJOR nahradil slovem GENERAL, ale povýšení vojínů do generálské hodnosti je nereálné.

Zdroj: https://me.me/i/explosmofficial-whats-your-name-son-private-dick-sir-congratulations-private-5179723

Význam sdělení může ovlivnit také chybná výslovnost. Určitě mnoho tlumočníků a překladatelů, učitelů, ale i studentů angličtiny zná krátké video s názvem The Italian Man in Malta, které humornou formou poukazuje na faux pas způsobená chybnou výslovností. Někteří nerodilí mluvčí nesprávně vyslovují anglický konsonant th jako ft, nebo d. Jeho výslovnost jako f změní význam slova theses (bakalářská práce) na feces (fekálie). Pokud tento konsonant vyslovujeme jako t, změníme řadovou číslovkathird (třetí) na turd (hovno) a jeho výslovnost jako d nám zamění slovo thick (silný) na dick (penis) a podobně. 

Chybná výslovnost redukované záporné formy modálního slovesa can´t může vyznít jako cunt, tedy dámské přirození. „Vtipně“ působí, když rodilému mluvčímu něco nedoporučujeme nebo zakazujeme a říkáme mu you cunt (chudák Immanuel Kant a jeho Kritika čistého rozumu) Rovněž nedbalá výslovnost slova focus (zaměřit se na něco/někoho) může vyznít jako fuck ass (překlad cenzurován).

Pokud corps vyslovujeme jako slovo corpse, nepoukazujeme na armádní nebo diplomatický sbor, ale na mrtvolu. Případná, i když poměrně málo frekventovaná, výslovnost corps jako copse znamená mlází ve vykáceném lese či pařezinu. V proslovu taková špatná výslovnost (corpse a copse) například ve spojení esprit de corps (morálka/duch mužstva, soudržnost jednotky či instituce) naprosto změní význam zamýšleného sdělení. 

Na první pohled jednoduchá výslovnost hodnosti Colonel (plukovník) nebo hodnosti Lieutenant Colonel (podplukovník) může rodilému mluvčímu vyvolávat úsměv na tváři, pokud při představování místo Colonel vyslovujeme kennel (psí bouda, psí útulek), kernel (jádro ořechu), coroner (ohledávač mrtvol) nebo tuto hodnost vyslovujeme jako [kolonel, což může připomínat tlusté střevo. 

I když se to zdá téměř nemožné občas dochází v mluveném i písemném projevu k chybám ve slově staff (štáb). Pokud jej chybně vyslovujeme jako „stráf“, snad pod vlivem němčiny (strafe), nebo ruštiny (штраф), připomíná to anglické slovo strafe (bombardovat, odstřelovat). V písemném projevu se lze u začátečníků dokonce setkat i s nesprávnou podobou „straff“ (National Straff Officer – viz kopie záhlaví z oficiálního dokumentu v úvodu článku), jehož význam uniká nejenom anglicky hovořícím osobám, ale i překladatelům do češtiny.

Jak může anglickým rodilým mluvčím znít chybná výslovnost, nám připomene buď ukázka na youtube Vaříme s knížetem – Polévka pro chudé děti z Haškových povídek ze starého mocnářství, nebo poměrně nové video z reálného života – Sobotka’s Czenglish.

Záludností, kterým tlumočníci a překladatelé musejí čelit a které si osoby neznalé této problematiky neuvědomují, je mnohem víc. Doufáme, že uvedené příklady poslouží nejenom k představě o složitosti a obtížnosti tlumočení a překládání, ale také odborníka v této profesi pobaví.

Poznámky: 

 • Část z výše uvedených chybných příkladů vychází ze skutečných situací, kterých se dopouštěly a stále dopouštějí osoby z rezortu Ministerstva obrany (ReMo), které měly činnost tlumočníků a překladatelů ve své působnosti a později zodpovídaly i za jazykovou přípravu v rezortu Ministerstva obrany (ReMo). Tyto osoby byly přesvědčeny o své bezchybné angličtině a výroky jako například „doba dvou až tří měsíců je k dokonalému zvládnutí jazyka plně dostačující“ nebo „angličtina je jako jízda na kole, jednou se ji naučíš a už ji nikdy nezapomeneš“ (odkaz na článek v A-reportu č. 5/2011, str.  22-23) svědčí o jejich ignorantství v této oblasti. Bohužel tyto a jim podobné výroky různě parafrázované na poradách měly negativní dopady nejenom na počty tlumočníků a překladatelů a učitelů anglického jazyka, ale i na rozvoj oblasti jazykové přípravy v ReMo.
 • Slovo strafe bylo do angličtiny převzato počátkem první světové války z tehdejšího německého pozdravu Gott strafe England (may God punish England) – Ať Bůh potrestá Anglii. Původní širší význam tohoto slova jako potrestat, zaútočit a poškodit se v druhé světové válce zúžil na útok z nízko letících letadel. Tvůrce názvu Senior National Straff Officer CZ v úvodu článku se nejspíš místo studia anglického jazyka věnoval Haškovu vyprávění z první světové války, viz povídka Gott strafe England!, anebo tento „tvůrce“ pochází z východní části bývalého Československa. Někteří důstojníci měli totiž ve zvyku trestat podřízené vypitím decilitru vodky, tzv. trestným pohárkem – v ruštině штрафной кубок.
12 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

12 Comments

 • Profilový obrázek
  Franta
  19. 3. 2020, 11:51

  Moc dobre, bohuzel :-(. Ovladnout cizi jazyk (jakykoliv) na popisovane urovni uz neni podle mne dano kazdemu, i kdyby se ucil sebevice, zejmena pokud v danem jazykovem prostredi dlouhodobe nezil (stylem "hozen do vody").

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  19. 3. 2020, 17:30

  K věci jedna historka od člověka, který v roce 1990 sloužil jako rehabilitovaný plukovník na federálním ministerstvu národní obrany. Svět se na rozdíl od současnosti o Prahu intenzivně zajímal, a tak se na ministerstvu střídala jedna návštěva za druhou. Kromě toho příšly nabídky na vzdělávací akce v zahraničí. Svět měl prostě snahu české a slovenské vojenské elity vzdělávat, což se mu přiliš nepodařilo, jak se lze dočíst např. zde https://www.amazon.com/Anatomy-Post-Communist-European-Defense-Institutions/dp/1350012394, a tak se cestovalo i do centrály NATO. Z NATO přišel program v angličtině, který si všichni přečetli, ale nikdo se jím příliš nezabýval, protože pořadatelé slíbili tlumočení do ruštiny. Když proběhl první bod, začal se jeden z účastníků ptát, jestli ten zaslaný program platí. Podle programu totiž očekával setkání s generálem Briefingem.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   19. 3. 2020, 21:54

   Neznalost jazyky a kultury má fatální dopady při mnoha jednáních. Na zamini se někdy kolem roku 92 očekávala delegace z nejmenovaného arabského státu. Po faux pas u oběda, kde servírka v minisukních podávala pivo se delegace zvedla a bez dalšího jednání odletěla jednat do jiné bývalé soc. země. No a pokud by se mělo psát o faux pas na remo, tak to by bylo příběhů daleko víc.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Milan
  19. 3. 2020, 22:04

  Dosti dobré, ale autoři tam klidně mohli ve faxu tu adresu Vladimíra Karaffy nechat. Tenhle fax koloval na sekci, když byl do ní Vladimír dsazenej. S radostí ho ukazoval Milan Máčel (budiž mu země lehká) s komentářem o jakého dalšího odborníka na personalistiku se jedná. Jeden lepší než druhý.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   SNR@Milan
   20. 3. 2020, 5:24

   Mě zaujala hlavička Senior National Staff Officer CZ AF. Tím se myslí akvivalent českého, vlastně sovětského, starší důstojník? Kutilství je patré i z CZ AF. Asi se myslelo the Czech Armed Forces, které se zkracuje na CAF. Je otázkou, co to ve skutečnosti znamená. Jak známo, jsou podle zákona o ozbrojených silách ČR tyto tvořeny: armádou, vojenskou kanceláří KaPR a Hradní stráží. Přesto ale dále z definice vyplývá, že ozbrojené síly jsou tvořeny vojáky v činné službě. Proto se do ozbrojených sil počítají také příslušníci Vojenské policie a Vojenského zpravodajství. Měl dotyčný nějaký závazek ke zpravodajcům? Byl osoba jednající ve prospěch služby? Jeho průběh kariéry i následky, které mělo jeho umístění na určitá pracoviště, by to naznačovaly. I proto se možná stal vojenským manažerem roku.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Ramstein@SNR
    20. 3. 2020, 12:16

    My jsme ho měli za krizového manažera. Tam, kde působil, tak většinou díky jemu vypukla nějaká krize. I proto asi nikde dlouho nevydržel a to budilo dojem dynamické a úspěšné kariéry.

    REPLY
  • Profilový obrázek
   Vladimter@Milan
   20. 3. 2020, 12:50

   Na doktínách ve Vyškově se mu říkalo pytlík. Snad podle nějaké pohádky. Chlubil se tím, že denně připraví jednu doktrínu. Už se nikdo nepochlubil, že to jsou jenom mírně upravené překlady z amerických doktrín – těm to trvalo déle než jeden den. Ach jo, tam těch "odborníků" je – dotyčný coby zasloužilý důchodce pracoval na Válečné škole. Ani jsem nevěděl, že máme Válečnou školu.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Generals, s.r.o.
  22. 3. 2020, 7:35

  Člověka tak napadá, že kvalifikace učitele angličtiny vůbec není špatná. Ti lidé zvládnou úplně všechno
  https://dvojka.rozhlas.cz/andor-sandor-mame-stesti-ze-se-epidemii-dari-rozkladat-v-case-8166277
  Od ředitele Vojenského zpravodajství, přes odborníka na Blackout, přes experta na boj proti terorismu a krizový management, až pro lobistu horujícího pro amarický průmyslový komplex https://www.euro.cz/byznys/generalove-s-r-o-803418. A česká veřejnoprávní media tyhle agenty cizích zájmů milují. To přitom začínali jako jiskry jasné, pokračovali jako pionýři, svazáci a dokonce i jako komunisté; jinak to tehdy ani nešlo, když fotr pracoval pro vojenské zpravodajce (prý jako politofficer). Dnes jim nesmrdí pracovat v žoldu amerikého dolaru, ani nastavovat zrcadlo. To se jim to poučuje, když je daňový poplatníci tak skvěle platí na výsluhovém příspěvku.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  George
  18. 3. 2021, 6:08

  "V písemném projevu se lze u začátečníků dokonce setkat i s nesprávnou podobou „straff“ (National Straff Officer – viz kopie záhlaví z oficiálního dokumentu v úvodu článku), jehož význam uniká nejenom anglicky hovořícím osobám, ale i překladatelům do češtiny."

  Nevim proc jednoduse nenapsal ze slovo "Straff" je strojovy preklep slova "Staff" coz by kazde osobe hovorici anglicky bylo jasne !

  REPLY

Nejnovější komentáře