fbpx

Anglické termíny Gun, Weapon, Arm: Weapon II

„Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě:
kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe.“
Victor Hugo

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

V části WEAPON I jsme hovořili převážně o výrazech, ve kterých se weapon užívá ve spojení se zbraněmi hromadného ničení. Nyní se zmíníme o některých kolokacích, eufemismech, idiomatických výrazech, rčeních a metaforách, které tento výraz obsahují.

Slovo weapon je součástí mnoha tzv. termínových kolokací. V kombinaci s adjektivy jsou frekventovaná spojení se slovy secret, conventional, offensive, lethal, deadly, murder, smart, heavy, light, strategic, tactical, long range, airborne assault atd.  Mezi slovesná spojení patří například carry, fire, use, aim, deploy, be armed with a další. V neposlední řadě jmenujme alespoň několik substantivních kompozit: officer, inspector, custodian, system, material, proliferation atd.

Významy některých kolokačních vazeb mohou být zavádějící, a proto je vhodné tato spojení při překladu do češtiny detailněji objasnit. Jako příklad nám poslouží spojení fire-and-forget weapon. Nejedná se o zapomenutou zbraň v boji, ale o termín, který označuje střelu, kterou letoun vypustí, ta se v průběhu své dráhy zaměřuje na cíl a letoun má čas, aby opustil rizikovou oblast.

Weapon je také součástí tzv. vojenských eufemismů, ve kterých se jedná o zjemnění nebo zastření skutečného výrazu, který vyvolává představu zabíjení. Vztahují se především k ZHN. Luttwak uvádí jako eufemismus pro nukleární a chemické zbraně termín special weapons. Tento eufemismus nejspíše vznikl na základě podobnosti se jménem agentury Armed Forces Special Weapons Project (AFSWP), která řídila a koordinovala záležitosti spojené s nukleárními zbraněmi. Mezi další pojmenování, která nesla nádech eufemismů, patřily counterforce weapons a countervalue weapons, physics package (Frank C. Carlucci), strategic weapon/device, tactical weapon, weapons system nebo jenom system (Dickson), the gadget, the device.

Všechny tyto nicneříkající „vágní“ názvy označovaly v období studené války nukleární střely. Za vlády prezidenta Jimmyho Cartera se začala neutronová bomba označovat jako ennhanced radiation weapon (ERW). Tento výraz získal Národní radou učitelů angličtiny USA v roce 1977 první cenu za nejasné a dvojsmyslné vyjadřování (eufemismus).

Idiomatické a frazeologické výrazy, které obsahují slovo weapon, se ve srovnání s těmi, které obsahují slovo gun, vyskytují sporadicky. A double-edged weapon/sword (také two-edged weapon/sword nebo jenom double-edged) je název pro dvousečnou zbraň. Přeneseně se tento výraz používá už od konce 16. století ve významu dvojznačný, jako například double-edged compliment. Ve stejném významu uslyšíme také výrazy jako left-handed (compliment) nebo back-handed (compliment).

Rčení a citátů, které obsahují slovo weapon, je poměrně velká škála. Ze zajímavých uveďme výrok bývalého premiéra a člena OAS (Organizace tajné armády) Francie G. Bidaulta (1899-1983). V angličtině zní jeho výrok následovně: „The weak have one weapon: the errors of those who think they are strong.“ („Slabí mají jednu zbraň: chyby těch, kteří si myslí, že jsou silní.“). Bidault ve spolupráci s kontrarozvědnou službou SDECE (pozdější DGSE) organizoval v roce 1948 útěk H. Ripky (mj. pracovník ministerstva národní obrany), J. Šrámka a dalších Čechů do Francie.

Generálovi MacArthurovi se připisuje rčení: “Whoever said the pen is mightier than the sword obviously never encountered automatic weapons.”(“Kdokoliv řekl, že pero je mocnější než meč, se zřejmě nikdy nesetkal s automatickými zbraněmi.“). Spencerovský básník Phineas Fletcher v pastorálním dramatu Sicelides pronesl: „The coward’s weapon, poison.“ („Zbabělcova zbraň je jed.“). Robert Jungk se v knize o atomových vědcích Brighter than a Thousand Suns zmiňuje o weapon následovně: „When one gave soldiers a weapon they could hardly resist the temptation to pull the trigger.”(„Dá-li se vojákům do rukou zbraň, je to pro ně příliš veliké pokušení: můžeš se vsadit, že stisknou spoušť.”). Anonymní a poněkud diskutabilní je weapons breed peace (zbraně plodí mír).

George Orwell v eseji Lear, Tolstoy and the Fool (Lear, Tolstoj a šašek) uvedl nadčasový citát: „If you throw away your weapons, some less scrupulous person will pick them up. If you turn the other cheek, you will get a harder blow on it than you got on the first one.“ („Odhodíte-li zbraně, nějaká méně zásadová osoba je zvedne. Když nastavíte druhou tvář, dostanete na ni tvrdší ránu než na tu první.“)

U Orwella ještě zůstaneme s částí komentáře z jeho eseje You and the Atom Bomb (Vy a atomová bomba), vydané 19. října 1945 v časopise Tribune. Tuto část jsme vybrali nejenom kvůli pregnantní ideji, ale také pro ukázku toho, k jakým zbraním se termín weapon může vztahovat a v jakém kontextu se může objevit: „Thus, for example, tanks, battleships and bombing planes are inherently tyrannical weapons, while rifles, muskets, long-bows, and hand-grenades are inherently democratic weapons. A complex weapon makes the strong stronger, while a simple weapon — so long as there is no answer to it — gives claws to the weak.” Zdařilý překlad je v Orwellově knize esejí Úpadek anglické vraždy: „Tak například tanky, bitevní lodě a bombardéry jsou ze své podstaty zbraně tyranů, zatímco pušky, muškety, luky a ruční granáty jsou z podstaty zbraněmi demokratickými. Komplikovaná zbraň činí silného silnějším, zatímco jednoduchá zbraň – dokud na ni není odpověď – dodává síly slabým.

Carl Schmitt se o zbraních zmiňuje v knize Theory of the Partisan citací z pruského nařízení o národní domobraně: „Every citizen of the state has the duty to oppose the invading enemy with all sorts of weapons; hatchets, pitch forks, scythes and shotguns.” („Každý občan státu má povinnost postavit se pronikajícímu nepříteli na odpor s každou dostupnou zbraní; sekery, vidle, kosy a brokovnice.“)

V knize The Portable Nietzsche přirovnává autor jazyk k „mobilní armádě metafor“ a pokud s touto armádou metaforicky ztotožníme weapons, zjistíme, že weapons jsou slova („The weapons were words.” Viceadmirál C. Turner Joy, USN), mohou se vztahovat k osobám (Weapons wizard je označení Leonarda da Vinciho), znamenají smích (“The human race has one really effective weapon, and that is laughter.” M.Twain), vztahují se k důvtipu („Wit is a treacherous dart. It is perhaps the only weapon with which it is possible to stab oneself in one’s own back.Geoffrey Bocca) a v neposlední řadě jsou to také peníze (Money is a weapon). Charlton Heston přirovnal paparazzi a novinové plátky k útočným zbraním: “You could say that the paparazzi and the tabloids are sort of the „assault weapons“ of the First Amendment. They’re ugly, a lot of people don’t like them, but they’re protected by the First Amendment — just as „assault weapons“ are protected by the Second Amendment.” Zbraně jsou i samotné metafory (Metaphors are the weapons of struggle in the linguistic theatre of operations).

Závěr: V anglickém jazyce je weapon všeobecné označení pro jakoukoliv zbraň, která se používá za účelem odstrašení, zranění nebo zabití nepřítele. Může to být kámen, klacek, oštěp, nůž, meč, ale také to může být pistole, kulomet, bombardér, atomová zbraň nebo nákladní automobil. Weapon sice primárně implikuje konotační prvek útoku, ale může být také kontextuálně spojován s obranným prvkem, i když se jedná o střet, zápas nebo boj.

Necenzurováno

Výraz weapon se už od jedenáctého století používá jako slangové označení pro penis a jedná se tedy o jedno z nejstarších eufemistických označení pro tento orgán. Analogie mezi pojmenováním penisu jako zbraně je zřejmá. Na základě podobnosti se přenesly názvy některých konkrétních zbraní jako například dagger, prick, lance, pistol, rifle, sword a spear také na slangová pojmenování mužského orgánu. Například bent spear je slangové označení pro tzv. zlomeninu penisu, které bychom významově neměli zaměnit se stejně znějícím vojenským kódem (viz Weapon I). Weapon se žertovně používá v označeních pro penis jako one eyed weapon nebo weapon of peace. Odebrání konsonantu m ze slova mass (masový) dostaneme ass (prdel). Tato hra se slovy vyústila pro další označení penisu ve složenině weapon of ass destruction. Weapon je rovněž součástí slangového výrazu pro samohanu assault on a friendly weapon.

 

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější komentáře