fbpx

Překlade, ó ty vojenský překlade aneb cíle výstavby schopností

 

Z největších nemravností je zabírat
místo,
které sami nestačíme vyplnit.
Napoleon Bonaparte

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Náměstkyně ministra obrany pro personalistiku posílá dne 20. června 2013 náčelníkovi generálního štábu „Žádost o výběr systematizovaných míst“, na která se vztahují jazykové kvalifikační požadavky. Tyto požadavky vycházejí z Cílů výstavby schopností NATO, týkají se znalosti anglického jazyka a v žádosti jsou přeloženy z původního anglického textu se závažnými chybami v lexikálně-sémantické oblasti.

K cílům výstavby ozbrojených sil jsme se zavázali při vstupu do aliance a opětovně jsme se k nim přihlásili na zasedání NATO v Bruselu 4. června 2013. Tyto cíle jsou zahrnuty v národním obranném plánování a zodpovědnost za jednotlivé oblasti nese Armáda České republiky (AČR), protože cílené oblasti jsou v její podřízenosti. Výjimku tvoří jazyková oblast (část CT E 1101 – Capability Target/Cíl schopností), kterou si z nějakého důvodu vzala pod patronát Sekce personální Ministerstva obrany (SP MO), ačkoliv cílovou oblast tvoří převážně příslušníci AČR. Z tohoto důvodu musela být výše uvedená žádost adresována náčelníkovi Generálního štábu.

V zasílané suplice je spektakulózní věta s odkazem na zmíněné cíle výstavby, která se ani náznakem v původní verzi NATO – CT E 1101 nevyskytuje:

Hlavním rozdílem je rozšíření okruhu vojáků, kteří by měli být podle tohoto CT jazykově vzděláváni, z příslušníků nasaditelných sil na celé ozbrojené síly.

Pro zařazení této věty měl autor asi nějaký důvod, protože rozšíření tohoto specifického jazykového vzdělávání z vybraného okruhu vojáků na celé ozbrojené síly je docela závažné. Nepochopitelné však je, že na konci žádosti zase výše uvedenou větu rozporuje:

…výběr personálu doporučuji nově provést racionálně, v souladu s reálnými potřebami a pouze v nutném rozsahu

Na druhé straně je zvláštní, že v zasílaném spise není uvedená důležitá poznámka z anglického originálu CT E 1101, která se týká

nedostatečné znalosti anglického jazyka u osob vysílaných do struktur NATO, což má za následek významné snížení efektivnosti všech operací. Z tohoto důvodu je nutné zahrnout jazykové vzdělávání do kariérních programů generálů, důstojníků, praporčíků a poddůstojníků a jejich testování provádět v souladu se STANAG 6001 a metodikou doporučenou BILC.

BILC je akronymem Bureau for International Language Co-ordination – Výbor pro mezinárodní jazykovou koordinaci. Opusťme však tato mystéria a chiméry v uvedené suplice MO a podívejme se, jak byly některé konkrétní věty z původního anglického textu přeloženy.

Věta 1: “Ensure that all personnel earmarked for participation in the NCS and national staffs who are routinely involved with NATO issues have English language skills… “, je přeložena jako: “Personál vysílaný do NCS a personál, který je rutinně zapojen do řešení problematiky NATO…”

Nepřeložené výrazy ensure, all a earmarked obsahují informace, jejichž vynechání má za následek změnu významu původního sdělení. Ensure zde funguje jako direktiva, přesněji jako přímý rozkaz něco zabezpečit. V původním dokumentu se ensure vyskytuje několikrát a jeho vágní překlad, že „cíl je formulován a specifikován“ poukazuje na alibismus gestora. All vymezuje substantivum personnel, a tím zahrnuje každou osobu, která je určená pro práci ve velitelských strukturách NATO (NCS), kde jsou zaměstnáni jak vojáci, tak civilní zaměstnanci. U překladu personnel je kontextuálně vhodnější uvést specifikaci osob. Earmark v této větě definuje skupinu osob. Participation in neznamená „vyslat někoho“, ale „účast na něčem“, a vztahuje se k předcházejícímu earmarked (vyčleňovaný). Tudíž se zde jedná i o osoby, které nemusí být vysílány do struktur NATO, ale zůstávají v České republice.

Staff se na rozdíl od personnel vztahuje pouze na okruh osob, které se podílí na plnění nějakého úkolu. Zkratky, zde NCS (NATO Command Structure), je vhodné uvést v plném znění a pokud možno přeložit do češtiny. Jediný možný překlad slova routinely je v daném textu jako pravidelný. Nesprávně zvolené slovo rutinní může v češtině, na rozdíl od vojenské angličtiny, obsahovat v závislosti na kontextu negativní konotační prvek. Anglické issues lze přeložit jako problematika, ale ta v sobě nese prvek nějakého problému, a proto je vhodnější překlad jako okruh/oblast záležitostí. Překlad dané věty by mohl znít:

Zabezpečte, aby všichni občanští zaměstnanci a příslušníci ozbrojených sil, kteří jsou vyčleňovaní pro práci ve velitelských strukturách NATO včetně osob, které se pravidelně zabývají záležitostmi NATO…

Věta 2:  “Officers in command positions and all principal staff officers…” je přeložena do češtiny následovně: “Důstojníci ve velitelských a hlavních štábních pozicích…“

Typická ukázka základní neznalosti vojenské angličtiny je v překladu lexikální jednotky officer do češtiny jako důstojník. Ve vojenské angličtině slovo officer zahrnuje v první řadě hodnostní sbor generálů a důstojníků a v druhé řadě tzv. warrant officers, kteří se mimochodem ne zcela správně překládají do češtiny jako praporčíci. V češtině slovo důstojník zahrnuje pouze hodnost poručíka až plukovníka. Jak vidíme, anglická lexikální jednotka officer a česká jednotka důstojník jsou po sémantické stránce odlišné. Zpřesňující command positions implikuje vyšší celky velení. Spojka „and“ slučuje dvě věty s rozdílným významem, jedná se o dvě rozdílné kategorie osob.

Ve spojení principal staff officers se překlad slova officers odvíjí od velitelského stupně štábu. Může se jednat o generály, ale i o vyšší či nižší důstojníky. Proto je v původní větě uvedeno all, které je v češtině vynecháno. Rovněž význam českého slova pozice se překrývá s anglickým position pouze částečně. V uvedeném případě není z kontextuálního hlediska doslovný překlad tohoto slova vhodný, v odborné mluvě bychom uvedli, že se jedná o tabulkové nebo systematizované místo. Kromě tohoto se slovo position vztahuje pouze k první části věty. Možný překlad by mohl být následovný:

Generálové a důstojníci na systematizovaných místech velitelů a všichni hlavní funkcionáři štábů…

Věta 3: “Enlisted personnel of all services planned to operate tactical communications, operate on NATO communications networks or who are members of tactical air control elements…” je přeložena následovně: “Vojáci plánovaní pro zabezpečení taktické komunikace, působící v komunikačních sítích NATO, nebo kteří jsou členy taktického řízení letového provozu…“

V tomto případě už nebudeme nedostatky v překladu detailněji analyzovat. Překladatel nepochopil anglickou syntax, změnil význam celého sdělení nesprávně použitou interpunkcí, neví si rady se slovem enlisted, vynechává all services (všechny druhy sil) a zcela chybně překládá members or tactical air control elements.

Překladatel by měl dokonale znát výchozí a cílový jazyk, odbornou problematiku, kterou překládá, a měl by být dobře obeznámen s vojensko-kulturními reáliemi obou jazyků. Na několika příkladech z mnoha jsme u zpracovatele a předkladatelů této žádosti na tuto neznalost poukázali. Nedostatečné znalosti v těchto oblastech zkreslují význam tohoto dokumentu a zároveň ukazují na „úroveň“, která se na jazykovou oblast ze strany gestora klade.

Závěr:  Vynecháním slova ensure se vytratil imperativ, jinými slovy, absence rozkazu redukovala tyto cíle na pouhou specifikaci či doporučení. Nesprávně přeložené slovo officer, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, způsobilo, že se u hodnostního sboru generálů nevyžaduje znalost anglického jazyka. Vágně přeložené a také vynechané kategorie příslušníků ozbrojených sil nepřesně stanoví počet vyčleňovaných osob, což na druhé straně může být při vykazování plnění uvedených cílů v NATO „pozitivem“. Po dvaceti letech „usilovné práce“ by snížení počtu vyčleňovaných osob v této oblasti konečně zvýšilo procentuální plnění tohoto cíle. Snížení počtu osob či případné snížení jazykových požadavků u osob s vyššími hodnostmi lze i pod nějakou záminkou uvést například do nové koncepce výstavby, poté změnit původní nařízení k jazykovým požadavkům a následně plán plnění úspěšně překročit. LOL. Pokud MO lpí na funkci gestora jazykové přípravy, pak by orgány, které jsou za tuto oblast zodpovědné, měly této problematice rozumět a ovládat anglický jazyk alespoň na úrovni, kterou sami vyžadují, což z inkriminované listiny není patrné.

Poznámka: Navržené překlady vět vycházejí pouze z části překladu CT E 1101, který se objevil v uvedené suplice. Obdobné chybné překlady do češtiny se v naší historii občas objevovaly, ale jak vidíme výše, nejsme v případě současných vojenských směrnic a nařízení NATO tak nároční. V minulosti se totiž obvykle po zjištění nedostatků provedly nezbytné opravy stejně jako v „rozkase“ gen. J. Blaskowitze z 15. března 1939:

Rozkas pro Obyvatele! Na rozkas Votze a neivršiho Prezidenta německé Armady převzal sem v zemi česke s nešnim dnem celou moc. Hlavni-Quartier Praha, 15. Března 1939 Vrchni Komandant Armadni-Odil 3, Blaskowitz General Pjechoty.

12 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

12 Comments

 • Profilový obrázek
  Mário K. Brhel
  4. 4. 2018, 10:16

  Já si myslím, že špatný překlad může ten nezdravej vliv Rusů, jak o něm mluvil OF9 Bečvář https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rusko-jsme-podcenovali-umi-ovlivnit-mysleni-i-nalady-ve-spol/r~ae8d462218a911e8aca5ac1f6b220ee8/. On sám NGŠ by to jistě správně přeložil. Je to jazykový specialista. Dvakrát jej vyslalo Vojenské zpravodajství do pozici vojenského přidelěnce. No přece by si někdo nenechal rozložit to, co funguje a za co je ČR ze strany spojenců hodnocena? To by fakt musel být ten příslovečněj zaprodanec Kremlu, Putinův agent. "Rusko nám zasahuje do politiky, podrývá demokracii. Vztahy se zhoršují, chybí důvěra" jak říká OF9 Pavel, miláček NATO, Američanů, a OF9 Šedivého https://zpravy.aktualne.cz/domaci/general-pavel-rusko-nam-zasahuje-do-politiky-podryva-demokra/r~ea8ee640319911e880d30cc47ab5f122/. To snad musel být nějaký hybridní útok!

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Mária KáBrhelová@Mário K. Brhel
   4. 4. 2018, 11:32

   Mário to se mýlíš, Of9 by to něpreložil. On piluje jazýček francouzský. Jak jsem pochopila, tak se jedná o angličtinu a ani v tomto jazyce by asi Kuchtové, Vančurové, Koštoválové a další neuspěli/y. Možná bývalý premiér. Ten prý měl angličtinu bezchybnou.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Bohuslav Pernica
  5. 4. 2018, 7:27

  Omlouvám se za surrealistickou asociaci s názvem a do určité míry i obsahem článku Překlade, ó ty vojenský překlade aneb cíle výstavby schopností. V té jde o stavební překlady: "Stavební překlady jsou většinou nosné stavební části, nosné stavební překlady určené k tomu, aby přenášely svým umístěním nad stavební otvory sílu tlaku do okolní zdi, nosné konstrukce sloupů atd. Vyrábějí se také nenosné stavební překlady, tyto se umisťují zejména ve vnitřních částech objektů, nad dveře a jiné otvory v příčkách, tedy nenosných konstrukcích objektů. Stavební překlady bývají řešeny z různých materiálů, nejčastěji ale: železobetonové stavební překlady, keramické stavební překlady, pórobetonové stavební překlady, štěrkocementové stavební překlady, cihelné stavební překlady." – Ty jsou samozřejmě, až např. na střely z tanku, většinou neprůstřelné…

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Bohuslav Pernica
   5. 4. 2018, 8:10

   Pane kolego, vtipně jste to vystihl. Bohužel blbě provedených nenosných překladů je mnoho, stejně tak "nenosného" tlumočení. Problém je, že ty nenosné jsou také důležíté. Konstrukce sice stojí, ale uvnitř je prohnilá, čas od času vám spadne něco na hlavu a tak to musíte různě lepit a markýrovat, že vše vše je na pohled v pořádku.

   REPLY
 • Profilový obrázek
  Robert
  9. 4. 2018, 23:34

  Nejsou ty údaje už stare? Nějaky dopis před čtyřma rokama už snad nikoho nezajíma.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Ladislav@Robert
   10. 4. 2018, 22:13

   Ano, citovaná žádost je z roku 2013. Plnění cílů se v této oblasti dokládají referenti/referent zdatní/ý v angličtině po uplynutí pěti let, tedy v tomto roce. Navíc, aktéří, kteří tento spisek zpracovávali jsou stále zaměstnáni na MO i když v jiných pozicích :-). Pokud nepracujete v rezortu MO, doporučuji pro získání lepší představy přečíst si článek: http://www.onwar.eu/2017/11/28/cesta-tam-a-zase-zpatky-aneb-stanag-6001-ctyri-roky-pote/ a také článek: http://www.onwar.eu/2017/10/02/stanag-snadno-a-rychle-a-co-na-to-nato/ . Jedná se tedy o stále aktuální záležitost.

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Mário K. Brhel@Ladislav
    11. 4. 2018, 9:42

    A koho to provišnuašivu zajímá?! Všichni přece vědí, že tento resort byl už dávno zprivatizován a zákon o státní službě jen dané rozložení moci legitimizoval. Ministři i ministryně jsou pouhými loutkami svých náměstků a státního tajemníka. Spor se vede jen o druh loutky: závěsné, spodové, vedené nebo ostatní. Jako závěsné se uvádí: "marioneta – loutka zavěšená na drátu, často s niťovým vedením rukou a vahadlem pro pohyb nohou, aby ji loutkoherec mohl ovládat jednou rukou. Tradiční loutka pro loutkové divadlo, ale také jako jarmareční loutka, která „hraje“ na hudební nástroj a podobně." U spodových je to: "maňásek – látková loutka, která se navléká na ruku a vodí zespodu. Oblíbená také jako hračka, zvířátko. Javajka nebo javánka (wajang) – loutka na tyčce nebo drátu, vedená zespodu. Vařečková loutka – jednoduchá loutka, vedená zespodu." Pro vedené loutky: " manekýn – velká, obvykle látková loutka, kterou loutkoherec drží před sebou." Ostatní loutky jsou: "Stínová loutka, vodní loutka a loutka pro animovaný film – bez vedení, pohyblivé části musí držet v nastavené poloze." – Tak si vyberte v tom divadle B+B, Lepší už to nebude!

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Ladislav@Mário K. Brhel
     11. 4. 2018, 14:29

     Výstižně napsané. Chvíli jsem zvažoval zda v odovědi Robertovi nemám ještě napsat, že smyslem článku bylo ukázat na stav věcí, ale pak jsem si uvědomil, že to opravdu většinu loutkařů a potažmu loutek zase tak moc nezajímá. Těch několik, kteří mají zájem něco změnit, loutkáří v intrikářském a prolhaném prostředí brzy umlčí, ostatní rezignují. Loutkaři pozdějí za jidášské služby povýší některé loutky a marionety a show jede dál. Hlavně nečeřit vody. Když tvrdíme, že něco nejde a zdůvodníme to, tak to přeci nemůže jít :-(

     REPLY
     • Profilový obrázek
      Jindřiška@Ladislav
      11. 4. 2018, 15:13

      Nejpravděpodobnější je maňásek, tomu se leze do prdele, když je potřeba jej povodit po jevišti. – Ministři by nikdy nedokázali tolik, kdyby neměli ty, kdo je dokáží dobře vést.

      REPLY
 • Profilový obrázek
  Janička
  11. 4. 2018, 22:18

  Kucí a holkí vy ste to vysthlí. Já tam funguju už léta a tak bych to nenapsála. To zespodu a zadní částí ste napsali bezvadně. Jako dybyste tam byli a viděli to.. Ty peníze co dostáváme máme zasloužený Jindřiško. Kdybys viděla áááá raději skončím.

  REPLY

Nejnovější komentáře