fbpx

Není dovolená jako dovolená

Není dovolená jako dovolená

„Žádný problém nemůže být vyřešen
na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“
Albert Einstein

Autoři: Ladislav Chaloupský, Radomír Talafa (i autor kresby)

Mezinárodní  Výcviková a poradní mise v Iráku (NTM-I, Nato Training Mission – Iraq) byla vytvořena na požádání irácké vlády (2014) a následné rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1546. Této mise se zúčastnili také příslušníci Armády České republiky (AČR), kteří ale jako jediní z participujících národností neměli v průběhu mise nárok na dovolenou, mimořádnou rehabilitaci či jiné volno na zotavenou. Dříve než odpovíme na otázku, co zapříčinilo výše uvedenou situaci, musíme si vysvětlit, jaké názvy pro dovolenou existují v angličtině.

Na první pohled se může zdát, že se jedná o triviální záležitost, ale není tomu tak. V britské variantě angličtiny se pro dovolenou používá výraz holiday. V americké variantě angličtiny se tento výraz vztahuje na národní, státní nebo náboženské svátky a pro dovolenou se používá výraz vacation. V armádě USA se pro řádnou dovolenou používá termín leave of absence. Tento výraz se začal používat také v mezinárodních organizacích, jako například v NATO nebo v OSN a postupně proniká i do civilní sféry.

Slovo leave v uvedeném sousloví znamená povolení, svolení či souhlas. Doslovně bychom leave of absence mohli přeložit jako povolení k nepřítomnosti. V konverzaci, ale i v písemné korespondenci se z důvodu výrazové úspornosti setkáváme s jeho zkrácenou podobou leave. V tomto zkráceném tvaru dochází k určitému významovému posunu. Leave ztrácí příznak povolení/svolení, přebírá význam celého sousloví leave of absence a začíná se vymezovat jako samostatné slovo pro dovolenou.

Toto leave našlo uplatnění v mnoha složeninách pro specifické druhy volna či dovolené, jako například excess leave, advance leave, emergency leave, reenlistment leave, convalescent leave, educational leave of absence, en route leave, accrued leave, absence over leave, graduation leave, compassionate leave, annual leave, maternity leave, sick leave, advance leave a dalších. Uvedené složeniny se obdobně jako u leave of absence rovněž z důvodu jazykové úspornosti zkracují na pouhé leave, avšak do češtiny je musíme přeložit podle odpovídajícího kontextuálního významu.

Do kategorie těchto výrazů se také řadí vojenský termín Rest and Recuperation Leave, tzv. krátkodobé volno na zotavenou. Tento druh volna se v armádě USA začal udělovat již v první světové válce jednotkám i jednotlivcům k načerpání sil. Krátce po vytvoření tohoto termínu se začaly používat jeho zkrácené tvary R&R leave, R&R a také pouze leave, stejně jako ve výše uvedených případech.

Jak tedy vidíme, samostatné leave se může vztahovat k různým druhům volna a dovolených. Význam anglického leave a českého slova dovolená je ovlivněn jinou jazykovou soustavou, odlišným vojensko-kulturním systém, rozdílným sémantickým územ, odlišnou legislativou, jinými zásadami pro jejich čerpání atd.

Pokud osoba s nedostatečnou znalostí anglického jazyka nepochopí správně adekvátní kontextuální význam anglického leave, mohou při překladu do češtiny snadno nastat problémy. Analogicky mohou také nastat potíže při překladu českého slova dovolená a jeho dalších specifických názvů do angličtiny.

Anglický doplněk G k dokumentu NATO J1 HRO SOPs, který pojednává o národních pravidlech pro udělování volna a jeho čerpání pro příslušníky jednotlivých národností, měl v části vztahující se na příslušníky AČR v Iráku doslovně (sic!) přeložené názvy různých druhů dovolených z českého zákona o vojácích z povolání (zákon 221/1999 Sb.). Tyto názvy, jako například: no passes authorized, limited, special, service, for steady military training atd. působí v angličtině bez dalšího vysvětlení poněkud enigmaticky.

Ve stejné části výše citovaného dokumentu jsou obdobným způsobem přeložená pravidla pro čerpání dovolených. Ta svědčí o tom, že osoba, která je do inkriminovaného dokumentu zavedla, neměla nejmenší představu o konkrétních podmínkách v místě působení mise. Nepochopitelné bylo například započítání doby na cestu z uděleného počtu dnů na dovolenou – travel days counted as a leave. Cesta z Bagdádu přes Basru a Londýn do Prahy trvala za ideálních podmínek tři dny. V praxi by to znamenalo, že i při případném čerpání mysteriózní special leave nebo service leave v délce sedmi dnů by se dotyčný jednou v České republice vyspal a musel cestovat zpět.

Několikaletého působení v NTM-I se zúčastnilo několik desítek českých vojáků, z nichž většina pracovala na velitelství v Bagdádu. Délka mise trvala šest měsíců. V roce 2007 bezpečnostní situace v Bagdádu a blízkém okolí kulminovala. O složité situaci svědčí skutečnost, že v tomto roce bylo v Iráku zabito celkem 964 příslušníků koalice, což byl za celé období operace Irácká svoboda největší počet obětí. Pracovní doba byla devítihodinová, sedmidenní s nepřetržitou bojovou pohotovostí. Do nevelkého místa ubytovacího prostoru NTM-I v Bagdádu, asi o velikosti čtyř fotbalových hřišť, ve kterém byli ubytováni i naši vojáci, dopadlo v uvedeném roce 343 minometných granátů, které zabily 16 příslušníků koaličních jednotek a zranily 151 osob. Jenom za měsíc červenec téhož roku zasáhlo tento malý prostor v průběhu dvaceti útoků 79 minometných granátů, které zabily šest osob a čtyřicet zranily.

Vzhledem k této obtížné bezpečnostní situaci byl v létě 2007 rozkazem velitele mise vyhlášen jeden z nejvyšších stupňů ohrožení a s odvoláním na dokument MC 216/4 (AAP-16) a CE 5.0 byla v NTM-I vydána směrnice týkající se krátkodobého volna na zotavenou pro příslušníky národností, kteří v místě mise působili méně než jeden rok. Podle tohoto dokumentu mohl velitel mise udělit po uplynutí třech měsíců nepřetržité služby 14 dnů tzv. R&R leave včetně doby na cestu národnostem, které tento druh volna neměly zapracované v odpovídajících dokumentech. Ze zúčastněných národností se to týkalo pouze příslušníků rumunské armády a příslušníků AČR.

Tato směrnice NTM-I nekorespondovala s nesprávně přeloženým zákonem 221/1999 Sb., a proto byla vzniklá situace projednávána s dvojicí právních „expertek“, které dodnes v rezortu ministerstva obrany (ReMO) působí. Ty však nedokázaly pochopit, že problém spočívá ve špatném překladu zákona 221/1999 Sb. a diletantských podkladech do příslušných dokumentů NATO, které nebraly specifika dané mise do úvahy. Jejich nezapomenutelné vysvětlování à la švejkovský styl s kombinací typu Hlavy XXII by v hospodě u piva byl možná úsměvný, ale za dané bezpečnostní situace v Bagdádu působil poněkud nešťastně:

…platí zákon 221/1999 Sb., podle kterého si o mimořádnou rehabilitaci můžete zažádat po 90 dnech, ale až v České republice, a protože nejste v České republice, tak si o ni zažádat nemůžete; …směrnice mise pro vás neplatí, ale musíte je dodržovat; …velitel mise vám nesmí dát volno, protože vám nevelí a nejste v jeho podřízenosti, ale to mu nemůžete říci atd. atd.

Děvčata z ReMO neznala ani vojenskou směrnici 832/2007 – 1160, vztahující se na mise v zahraničí, která uvádí, že „skupina osob na velitelství NTM-I v Bagdádu plní úkoly v podřízenosti jejího velitele“.

Závěr: Ve výše uvedeném případě způsobily primární chybu osoby, které se podílely na zpracování národních podkladů pro danou misi a zjevně při jednání nepochopily odpovídající význam slova leave. O tom svědčí obdobný dokument NATO pro plánování dovolených (SOP 101) pro misi Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (International Security Assistance Force – ISAF) v Afganistánu, ve kterém jsou pro české příslušníky náležitosti dovolených a služebního volna definovány stručně, jasně a přehledně.

Sekundární nedostatek se projevil u „odbornic“ ReMO, které mohly vyvinout snahu, ověřit si skutečný stav a nejasnosti spojené se špatným překladem a vyřešit záležitost ve prospěch rotujících vojáků.

Doufejme, že stručné objasnění na první pohled jednoduchého anglického názvu pro dovolenou, spojeného s popisem konkrétní situace, přispěje k tomu, že se na služební jednání v zahraničí budou vysílat pouze osoby s platným osvědčením na úrovni SLP 3333, podle Stanag 6001, které není starší než tři roky, tak jak je doporučeno organizací NATO BILC a jak je zavedeno ve většině členských států NATO.

Poznámky:

 1. Příslušníkům rumunských ozbrojených sil bylo sděleno, že spadají pod velitele NTM-I, a tudíž i pod veškeré směrnice a nařízení touto autoritou vydané. S čerpáním tohoto druhu volna po uplynutí třech měsíců problémy neměli.
 2. Návrh na udělení Záslužného kříže či jiného ocenění pro pplk. Ing. Vladimíra Davida, který se jako jediný z příslušníků AČR zúčastnil mise NTM-I po celou dobu trvání nejsložitější situace, byl zamítnut s tím, že osoby, které se zúčastnily mise v Bagdádu, nemají na taková ocenění nárok.
 3. I když R&R leave někdy překládáme do češtiny jako preventivní rehabilitace, nejedná se o zcela adekvátní překlad. Překlad jako mimořádná rehabilitace je sice vhodnější, ale ani v tomto případě se nejedná o plnou ekvivalenci termínů.
 4. V současnosti se v angličtině můžeme setkat i s variantami rest and relaxation leave nebo rest and recreation leave, přičemž se všechny tyto výrazy zkracují jako R&R leave, R&R a stejně jako ve výše uvedených případech na pouhé leave.
 5. Ve vojenském prostředí se můžeme setkat ještě s výrazem furlough, který rovněž znamená dovolenou. Výraz je sice synonymní s výrazem leave, ale jeho konotativní význam je odlišný. Setkáme se s ním také v univerzitním nebo religiózním prostředí.
 6. Pro ilustraci nesmyslnosti doslovného překladu bychom s trochou nadsázky mohli uvést překlad původně námořního idiomatického výrazu „she is dead in the water“. Pokud překladatel nepochopí předcházející kontext, který se bude například vztahovat k nějakým plánům, a výraz přeloží jako „mrtvá ve vodě“, bude příjemce sdělení zmatený stejně, jako byli zahraniční příslušníci mise při čtení výše uvedených českých překladů „dovolených“ do angličtiny. Bez nadsázky uveďme odborný termín z oblasti letectví „dead course“ a jeho nesmyslný překlad jako „mrtvý kurz“ nebo výraz single-handed pilot přeložený jako jednoruký pilot. Při překladu je nutné správně vystihnout sémanticko-pragmatický význam sdělení, což „experti ReMO“, kteří se techniky překladu slovo-za-slovo drží zuby nehty, nedovedou pochopit (viz termín řetězec velení místo služebního postupu).
11 comments

Ďalší články

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

11 Comments

 • Profilový obrázek
  B. Lopata
  27. 8. 2018, 15:08

  K tomu postřehu se musím přidat. Pokud personalisté, správně kádrováci, nebyli absolventy Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě přejmenovanou za čerstva na Vysokou vojenskou školu pedagogickou, šlo většinou hadráky nebo pehamáky z VVŠPV ve VY – ženy. Nedalo se proto vůbec očekávat, že budou znát české právo, natož anglicky. Prakticky díky tomu, že většinou šlo o osobnosti se vztahem k bývalé Hlavní politické správě ČSLA, která se dělila vedle těch politických pracovníků řídících kulturu ještě na kádrovou správu, tak zmiňované věci řešili jako klasičtí politruci ve filmu Černí baroni a Tankový prapor: přemlouváním, domlouváním a strašením. Nicméně dodnes je jich plno, mají dva generáli a od mnoha ostatních mají jasnou perspektivu. – A Opata je má taky rád. Konečně, jako socař mohl s problémem něco udělat a neudělal… Asi se ho to tehdy nedotýkalo, nebyli to přece jeho vojáci s rudým baretem výsadkáře.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  Ivan
  28. 8. 2018, 7:20

  Rumuni na tom byli lépe než my? To mě teda podrž, tak už i Rumuni.

  REPLY
 • Profilový obrázek
  František
  28. 8. 2018, 22:41

  Měl bych dva dotazy. Jak je to myšleno s tím že záslužný kříž není pro osoby z Bagdádu? Vždyť to dostává plno hošíků co spolu chodí – kamarádi a kamarádi kamarádů. Přeborník v udělování byl Hrbata a ten dal kříž Solíkovi z Vyškova, byl taky v Bagdádu. Druhý dotaz souvisí s angličtinou. Copak ty právničky neuměj anglicky aspoň na dvojku aby si mohli přečíst ty dokumenty? Jo a kdo to tak špatně překládal?

  REPLY
  • Profilový obrázek
   crna ruka@František
   29. 8. 2018, 9:45

   A to je taky to, co nechápu. Když chci někoho odměnit, za to, že mi udělal dobře sexuálně nebo ekonomicky, tak to vždycky dělám na účet státu. Česlovenští vojenští lidé, zejména ti deprivovaní z vojenských gymnázií a vojenských odborných škol, vždy touží po společenském uznání. Takový záslužný kříž je toho základem, ale povýšení, či jmenování do generálské hodnosti je spojeno i s finanční odměnou. A to nemluvím o vyslání na zahraniční studium nebo do struktur, kde se stát skutečně postará… Jenom si vemte generála H., nositele nejpřísnější bezpečnostní prověrky, ten se dokonce oženil, protože družka nemá podle neveřejných ministerských směrnic takové nároky co právoplatná manželka. Kdyby skutečně u nás existovala a fungovala vojenská inteligence a byla funkční policejní operativa, tak si klientistické a nepotistické sítě přečtu jenom na základě toho, že vím, kdo s kým byl v jakém kursu, kdo koho povyšoval, kdo byl čí spolužák atd. A to nemluvím o vazbách děti, rodiče a manželé, či státní tajemník, manželka a prodloužení služebního závazku fanatického kariéristy, který celý svůj vojenský život prožil na jednom nebo druhém břehu Vltavy… Jistě nikoho nepřekvapilo, že Hrbatovy spolužáci ze školní čety se záhadně ocitali v dozorčí radě VoZP. Ovšem co chtím po někom, kdo si na základě dálkového studia v kurzu GŠT, napsal před hodnost policejního plukovníka ten přístavek volný "gšt" a převzal odznak o absolvování kursu od člověka, který z pozice zástupce NGŠ vůbec, ale vůbec nic nevěděl o černých fondech na GŠ. A ještě ten samý člověk s úsměvem od předsedy vlády převezme Jandovu cenu za zásluhy o bezpečnostní politiku, o kterou se jeho pracoviště (které prakticky nikdo v západní světě nezná a v Moskvě jím opovrhují) zasloužilo během nějakých čtyř pěti let usilovné strategické práce, kde je obtížné doložit výsledky jeho prvního, druhého i třetího ředitele nějakými zásadními příspěvky, kromě těch ve Vojenských rozhledech. Tohle jako ve filmu o majoru Meixnerovi: "Pozor, aby mi neselhala služební pistole!" Přece jste tam žil, tak proč se divíte? Alláh přece nestvořil ústa, aby byla prázdná…

   REPLY
   • Profilový obrázek
    Karla@crna ruka
    29. 8. 2018, 10:33

    Slyšela jsem, že kurzy GŠT za moc nestojí. Viděla jsem výukové plány a seznam přednášejících a tak se tomu ani nedivím. Chodí se tam jenom kvůli tomu přívlastku. Většina by se chtwla dostat do toho turbo kurzu gšt, který na rozdíl od jednoho roku, trvá trochu přes měsíc a je rozdělen jenom na soustředění. Tam je ale to jenom pro vyvolené a ty co spolu chodí. Hrbata měl být po odvolání u nás na UO. Za celý půlrok nebo jak dlouho to bylo jsem ho viděla jenom jednou. Dnes vyšetřje policie poradce komunistů na poště plat 55 tisíc, ale nikomu nevadilo, že Hrbata do práce taky nechodil a bral skoro dvakrát tolik. Kdo za to tenkrát zodpovídal, kdo mu to umožnil – nesedí tam dosud ať už u nás na UO nebo na MO? To už neplatí to čest, věrnost, odpovědnost – vlastně už sama nevím jak to máme . měly jsme

    REPLY
    • Profilový obrázek
     plukovník@Karla
     29. 8. 2018, 11:02

     Já jsem kurs gšt absolvoval v době, kdy jej studoval Picek. Chtělo se po nás, abychom jej studovali prezenčně a rozhodně na nás nikdo nešel s takovou pitomostí, jako je metoda šesti klobouků. Délka, forma i obsah tohoto kursu dokumentují všeobecný úpadek armády. Slepý učí jednookého kyklopa. Absolventy ale přezkouší výkvět naší generality, skutečná smetánka. Lenka Šmerdová, je to pěkná holka, ale už jste ji někdy slyšeli mluvit anglicky? A Bečváře? Nebo Hynka Blaško?

     REPLY
   • Profilový obrázek
    Ida@crna ruka
    29. 8. 2018, 22:47

    Libi sa mi ta uvodni veta to motto. To je i odpoved na tu vojenskou inteligenci a dalsi. Nelze nic vyresit protoze se v tech sferach nic nezmenilo a zustavaji tam ti stejni. Jedine se bude tvrdit, ze jsou uz ako pouceni a priste se to nebude opakovat. Pri kazdem probleme se vyda pouceni z krizoveho vyvoje nebo asi situaci a slape se dal. Nelze nic zmenit mozeme sa iba chvalit ako nam to ide. Dobre a este aj lepe. Dame to do novin a budeme to stale vyhlasovat.

    REPLY
    • Profilový obrázek
     Jan Erich@Ida
     30. 8. 2018, 7:16

     Do novin se to může dát. V 50. letech do nich dávali v obchodě sejry, protože nebyl balící papír. Osobně nevěřím, že tam jsou porád ti sami lidé. Vemte si to od vstupu do organizace spřátelených vojsk. To byl: Jirka, Pája, Vlasta, Peťa Pavel, Pepa a teď Ála. Když bychom to brali podle hry Čáp na Čapáku ztratil generála Čepičku, jakou že měl barvičku, tak to byla: tmavě červená – nejelitnějších ze všech elitních barev (brigáda toho nejrychlejšího nasazení pokrývky hlavy), světle zelená – nejvíce rozšířená (kulečníková), tmavě modrá – spojařsko-letecká, tmavě zelená – tu nosil dvojnásobně obviněný Ondra Páleník, černá – vojenskopolicejní, a teď zase tmavě červená – té si lidi na Národní třídě v ´89 tak báli. Kdyby politici nechtěli, aby to tak nefungovalo, tak to tak přece fungovat nebude. On ten Krejčíř nebyl blbej, když se uchýlil do JAR. Musí se tam skutečně cítit jako doma.

     REPLY
   • Profilový obrázek
    Hlas klidu@crna ruka
    31. 8. 2018, 8:20

    Nepracují vojenská inteligence. Psíci české demokracie a někdy taky Zakrytá část s čestným názvem generála Šejny to je asi fakt velký problém. Teď do toho ještě ten Řehka… https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karel-rehka-informacni-valka-rusko-armada-rozhovor_1808310600_ogo?_ga=2.221689627.285893922.1535693806-696979308.1469165580 Pohůnek českého kontrasledování domnívající se, že jej fakt lidé sledují. Přehršel vypravěčů pohádek, pověstí a mýtů o bezpečnosti, obraně a strategii. Nevěřili jsme mjr. Soldánovi z ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti Čs. televize, proč bychom měli věřit českým generálům? Kdyby alespoň předstírali, že je to opravdové téma. Mjr. Soldán odpovídal na listy diváků, ale už jste někdy viděli takového Pavla, Šedivého, Bečváře, Dyčku a Mičku, že by zodpovídali nějaký dopis diváků nebo posluchačů? Nic, žádné dopisy na tohle téma nechodí, diváky a posluchače téma nezajímá. Za jejich přítomností ve sdělovacích prostředcích tedy bude úplně něco jiného. Kdo je tam poslal? Kdo je tam pozval? Za koho mluví? Není to nakonec kontraproduktivní? Kdyby o zvýšení vojenských výdajů hovořila Jihočeská matka D. Kuchtová, tak tomu člověk uvěří, ale lidé celý život přisátí na státní rozpočet jsou k uvěření jen obtížně.

    REPLY
 • Profilový obrázek
  Jana V.
  12. 9. 2018, 6:21

  To jsou na ministerstvu opravdu takoví břídilové?
  Byl by to dobrý námět na humoristický fejeton….
  Když si člověk uvědomí, že je to realita, je to horší, než antická tragédie.

  REPLY
  • Profilový obrázek
   Honza B.@Jana V.
   14. 9. 2018, 21:16

   Ano, Jano. Jsou. To bys snad mohla už dávno vědět.

   REPLY

Nejnovější komentáře